Пошук

Доступ до публічної інформації

Фото без описуЗгідно з Законом України  "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, РОЗПОРЯДНИКОМ ЯКОЇ Є ВЕЛИКОМОСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувачі інформації мають право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію (без пояснення причини подання запиту) на вибір запитувача в усній або письмовій формі:

 • поштою: вул. Шевченка, 6, м. Великі Мости, Львівська область, 80074;
 • факсом: номер факсу 03 257 6-44-91;
 • телефоном: номер телефону 03 257 6-44-91, +380984334356
 • електронною поштою: info@vmgromada.gov.ua

1. Загальні положення

1.1. Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якого є Великомостівська міська рада Львівської області (далі Порядок) визначає права, компетенцію та зобов’язання виконавчих органів міської ради, посадових осіб, а також запитувачів інформації – фізичних, юридичних осіб щодо здійснення  та забезпечення доступу до публічної інформації.

1.2. Порядок регулює відносини суб’єктів у сфері доступу до публічної  інформації  та обов’язковий для виконання усіма працівниками виконавчих органів Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області (далі – Великомостівська міська рада), а також керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності міської ради.

1.3.  Порядок не поширюється на звернення фізичних та юридичних осіб, які не містять  запиту на  публічну інформацію.

1.4. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».

1.5. Визначення понять:

- публічна інформація, розпорядником якої є Великомостівська міська рада, її виконавчі органи, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності міської ради;

- запитувач інформації – фізична або юридична особа, яка звернулась до Великомостівської міської  ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади, з інформаційним  запитом про отримання публічної інформації;

- розпорядник інформації – Великомостівська міська рада, її виконавчі органи, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності громади, які створюють або володіють публічною інформацією.

     Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації зазначено у додатку 1 даного Порядку.

1.6. Організація роботи щодо розгляду запитів про отримання публічної інформації  та надання відповіді запитувачу покладається на відповідальних  осіб, затверджених розпорядженням міського голови.

1.7.  У виконавчих органах Великомостівської міської  ради забезпечується  єдина реєстрація  запитів про отримання публічної інформації та єдина для усіх виконавчих органів міської ради форма Запиту про отримання публічної інформації (додаток 2).

2. Розгляд та реєстрація інформаційних запитів фізичних та юридичних осіб

2.1 Інформаційні запити фізичних та юридичних осіб про отримання публічної інформації, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов’язковому прийому, реєстрації та первинному розгляду з метою  визначення їх належності до компетенції виконавчих органів міської ради.

2.2. Звернення, оформлене без дотримання вимог п.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», супровідним листом за підписом міського голови повертається запитувачу з відповідними роз’ясненнями в термін не пізніше ніж за два робочі дні від дня його надходження. Копія такого запиту залишається у провадженні виконавчого  органу.

2.3. Інформаційні запити, в яких порушені питання, що не належать до повноважень Великомостівської міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності ТГ, пересилаються супровідним листом за підписом  міського голови для розгляду органу, до компетенції якого  входить вирішення питання, протягом двох робочих днів, з дня їх надходження, про що повідомляється запитувачу.

     Запит визначеному органу направляється із супровідним листом з проханням повідомити запитувачу про наслідки розгляду його запиту.

2.4. Запити на інформацію реєструються загальним відділом, у журналі реєстрації запитів про доступ до публічної інформації, згідно номенклатури справ та передаються  в день реєстрації на розгляд  міському  голові.

2.5. Міський голова при розгляді інформаційних запитів зазначає виконавця запиту. Розгляд інформаційних запитів керівником повинен  проводитись не більше одного робочого дня з дня отримання його на розгляд.

2.6. Посадові особи Великомостівської міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади, яким доручено виконання інформаційних запитів при їх розгляді зобов’язані уважно вникати в їх суть, вживати заходів для об’єктивного вирішення питань, зазначених у запиті.

2.7. За результатами розгляду інформаційного запиту готується проект відповіді запитувачу у встановлений термін разом з копіями необхідних  документів.

2.8.  Проекти відповідей готують усі виконавці, вказані у резолюції керівника. Якщо виконавців декілька, збір інформації і узагальнення  відповіді запитувачу здійснює перший виконавець. Співвиконавці надають проекти  інформації першому виконавцю не пізніше ніж за два робочих дні до настання  терміну виконання.

2.9. Інформація запитувачу про розгляд інформаційного запиту надається за підписом міського голови, а в разі його відсутності – першого заступника міського голови.

2.10. Підписані керівництвом міської ради відповіді на інформаційні запити реєструються у журналі реєстрації вихідних документів, що знаходиться в загальному відділі та направляються запитувачам, у спосіб, зазначений у запиті (поштою, наручно, тощо).

2.11. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд інформаційних запитів, надання письмової відповіді запитувачам несуть посадові особи, яким  доручено розгляд звернень.

2.12. Контрольні доручення, визначені керівництвом міської ради за інформаційними запитами, знімаються з контролю лише після того, як надано інформацію зі всіх питань, порушених у запиті, а авторові надано письмову відповідь по суті.

   Інформаційні запити, на які даються попередні (проміжні) відповіді та інформації, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після  надання остаточної відповіді на інформаційний запит.

     Після розгляду інформаційного запиту та зняття його з контролю сформована в установленому порядку особова справа зберігається у справах виконкому міської ради відповідно до номенклатури справ.

2.13.  Дотримання терміну розгляду інформаційних запитів здійснюють самі виконавці.

3. Термін розгляду інформаційних запитів

3.1. Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п’яти  робочих днів з дня отримання запиту.

3.2. В разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути подана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3.3. В разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або  вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник  інформації може продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження терміну повідомляється запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.  Плата за надання інформації

4.1.  Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач інформації оплачує витрати на копіювання та друк документів.

     Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію зазначено у додатку 3 даного Порядку.

4.2. Для оплати за замовлені копії документів запитувачу інформації надаються рахунки з вказаними реквізитами одержувача коштів, кількості безкоштовно наданих копій, кількості, ціни і загальної вартості оплачуваних  копій.

4.3. Рахунки оформляє відділ бухгалтерського обліку та звітності Великомостівської міської ради та надає їх запитувачу інформації для оплати.

4.4. Кошти за виготовлені копії перераховуються на розрахунковий рахунок у відділенні Державного казначейства.

4.5. Копії видаються запитувачу після пред’явлення квитанції про оплату та перевірки надходження коштів протягом одного робочого дня.

5. Відмова в задоволенні запиту

5.1. Великомостівська міська рада має право відмовити в задоволення запиту у таких випадках:

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, про яку зроблено запит, належить до інформації з обмеженим доступом, відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- особа, що подала запит, не оплатила витрати, пов’язані  з копіюванням та  друком, відповідно до п. 4  цього Порядку;

- не дотримано вимог до інформаційного запиту, передбачених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5.2. Рішення про відмову у наданні інформації на запит доводиться до відома запитувача  в письмовій формі з посиланням на статтю 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і викладенням мотивів відмови , а також з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

5.3.  В разі, якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не належить до публічної інформації, то відповідь на питання, що не належить до публічної інформації, може бути направлена запитувачу окремо у терміни, передбачені чинним  законодавством, про що запитувачу повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

6. Оприлюднення публічної інформації

6.1. Оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті Великомостівської міської ради та у засобах масової інформації покладається на начальника загального віддлу.

6.2. Начальник загального відділу періодично здійснює наповнення розділів сайту публічною інформацією, що надається відповідальними за надання інформації посадовими особами міської ради відповідно до компетенції.

7.  Контроль за забезпечення доступу до публічної інформації

7.1 Загальний контроль за організацією та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Великомостівської міської ради покладається на начальника загального віддлу.

7.2. Контроль за доступом до публічної інформації підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності об’єднаної територіальної громади, покладається на безпосереднього керівника.

 

                            Міський голова                                                                     Ярослав Ройко


ДОДАТОК 1

до Порядку організації та забезпечення

доступу до публічної інформації,

розпорядником якого є

Великомостівська міська рада

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також

відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 1. Не належать до публічної інформації:
 • інформація, яка на день  надходження запиту не відображена та не задокументована  будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення  та документування  не передбачено чинним законодавством;
 • інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
 • внутрівідомча, службова кореспонденція  та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності міської ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або  прийняттю рішень;
 • проекти рішень міської ради  та її виконавчого комітету, проекти розпоряджень міського голови , що не підлягають обговоренню;
 • інформація, яка міститься в матеріалах судових справ, стороною в яких є міська рада, її виконавчі органи, міський голова.
 1. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Великомостівській міській раді є:

- конфіденційна інформація – інформація доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

- таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі; таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом  таємницю;

- службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».


ДОДАТОК 2

до Порядку організації та забезпечення

доступу до публічної інформації,

розпорядником якого є

Великомостівська міська рада

ЗАПИТ

про отримання публічної інформації /від фізичних осіб, юридичних осіб/

Розпорядник інформації

Великомостівська міська рада

Кому (назва виконавчого органу)

 

Прізвище, ім’я, по батькові запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа , до якого Ви б хотіли мати доступ

 

 

 

 

 

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до  інформації про ...

 

 

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою (вказати поштову адресу)

 

Факсом (вказати номер факсу)

 

Електронною поштою ( вказати  E-mail)

 

В усній формі ( вказати номер телефону)

 

Підкреслити обрану категорію

    ___________________

    дата запиту

              __________________

               підпис запитувача

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Відмітка про одержання запиту

_____________  _______________________  _______________ ____________

Дата          прізвище, ініціали працівника    підпис    

телефон  


 

ДОДАТОК 3

до Порядку організації та забезпечення

доступу до публічної інформації,

розпорядником якого є

Великомостівська міська рада

 

ГРАНИЧНІ НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсоток розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

                            Примітка.

0,1 відсоток розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів


Рішення виконкому №65 від 28.05.2020р.Закон України «Про доступ до публічної інформації»

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Закон України «Про інформацію»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


Фото без описуПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

 

 Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень