Пошук

Програми міської ради

Фото без опису

ПОРЯДОК
розроблення та виконання місцевих цільових програм Великомостівської

Міської ради

Розділ І. Загальні положення

1.1. Порядок розроблення та виконання місцевих цільових програм (далі – Порядок) визначає процедуру розроблення, виконання місцевих цільових програм Великомостівської  міської ради, моніторингу та звітності про їх виконання, на засадах узгодження бюджетного планування з середньостроковим та стратегічним плануванням розвитку територіальної громади та ефективного використання коштів місцевого бюджету.

1.2. Місцева цільова програма (далі Програма) – це комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем розвитку територіальної громади або окремих галузей економіки територіальної громади, що здійснюються повністю або частково за рахунок коштів бюджету територіальної громади, обласного бюджету, державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України. Програма розробляється на середньостроковий період (3-5 років). Основні положення Програми, зокрема, мета, завдання, заходи, очікувані результати, обсяги фінансування тощо враховуються у щорічній програмі соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади на відповідний рік.

1.3. Ініціатори розроблення Програм – Великомостівська міська рада та її виконавчі органи, постійні депутатські комісії, міський голова, старости, молодіжна рада при Великомостівській міській  раді, громадські об’єднання, об’єднання підприємців та органи самоорганізації населення.

1.4. Відповідальний виконавець Програми – профільний виконавчий орган Великомостівської  міської ради, який є головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених на реалізацію основних або всіх заходів Програми, та реалізовує заходи Програми.

1.5. Розробник проєкту Програми – профільний виконавчий орган Великомостівської міської ради, який розробляє проєкт Програми спільно з співрозробниками, ініціаторами розроблення Програми, та у разі залучення до розроблення проєкту іншими суб’єктами – науковими установами, підприємствами, установами, організаціями, що зацікавлені у прийнятті та реалізації Програми;

1.6. Метою розроблення Програми є сприяння реалізації державної та регіональної політики у пріоритетних напрямах з урахуванням особливостей розвитку територіальної громади, концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а також координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованої на розв’язання найважливіших проблем територіальної громади.

1.7. Програма розробляється на виконання завдань розвитку територіальної громади, визначених у стратегії розвитку територіальної громади. Програма повинна відповідати оперативним та стратегічним цілям розвитку територіальної громади.

1.8. Програма не повинна мати аналогів, заходи Програми не повинні дублюватися з іншими Програмами.

Розділ II. Розроблення та виконання Програми

2.1. Основними етапами розроблення та виконання Програми є:

 1. ініціювання розроблення Програми;
 2. підготовка проєкту Програми;
 3. здійснення експертизи проєкту Програми;
 4. розгляд та затвердження Програми;
 5. затвердження бюджетних призначень на виконання Програми;
 6. організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням;
 7. здійснення моніторингу та підготовка щорічних та / або проміжних звітів про результати виконання Програми.

2.2. Ініціювання розроблення Програми

2.2.1. Ініціатор розроблення Програми готує пропозиції щодо наявності підстав для розроблення Програми, що зазначені в пункту 1.7 цього Порядку, які подаються заступнику міського голови, котрий координує відповідну сферу, разом з детальним обґрунтуванням необхідності її розроблення.

Заступник міського  голови направляє отримані пропозиції виконавчому органу місцевої ради з питань економічного розвитку та місцевому фінансовому органу, які протягом 5 робочих днів готують висновки про доцільність розроблення проєкту Програми та можливість її виконання за рахунок місцевого бюджету.

2.2.2. У разі отримання позитивного висновку за дорученням заступника міського  голови, який координує відповідну сферу, готується проєкт розпорядчого документа міського  голови (розпорядження, доручення) про підготовку проєкту Програми, в якому визначаються відповідальний виконавець Програми, розробник проєкту Програми та строк її підготовки. Виданий розпорядчий документ є підставою для підготовки проєкту Програми.

2.3. Підготовка проєкту Програми

2.3.1. Підготовка проєкту Програми здійснюється розробником спільно з виконавчим органом місцевої ради з питань економічного розвитку Великомостівської міської  ради та фінансовий орган Великомостівської  міської  ради (крім випадків, коли відповідний орган визначений розробником проєкту Програми).

До розроблення Програми можуть бути залучені інші виконавчі органи міської  ради, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, які зацікавлені у прийнятті та реалізації Програми, територіальні органи Національної поліції, уповноважені органи з питань пробації.

Виконавчі органи місцевої ради можуть замовляти послуги щодо розроблення проєкту Програми.

Для забезпечення підготовки проєкту Програми можуть утворюватися робочі групи з залученням представників виконавчих органів Великомостівської  міської  ради, старост, суб’єктів господарювання, наукових установ та громадських об’єднань, політичних партій тощо.

2.3.2. Проєкт Програми повинен містити наступні розділи:

 • паспорт Програми;
 • визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма;
 • визначення мети Програми;
 • обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; визначення строків та етапів виконання Програми;
 • перелік завдань і заходів Програми та результативні показники;
 • координація та контроль за виконанням Програми.

2.3.3. Паспорт Програми

Паспорт Програми готується за формою згідно з додатком 1 до Порядку і містить у стислому вигляді загальну характеристику Програми (назва, рішення про розроблення, відомості про розробника, відповідальний виконавець Програми та інші співвиконавці, строк виконання, обсяги та джерела фінансування).

2.3.4. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Розділ повинен містити:

 • чітко сформульоване визначення проблеми та обґрунтування її важливості на основі використання офіційних статистичних даних або інших підтверджуючих факторів з посиланням на джерела інформації (бажано за період не менше, ніж за 3 останніх роки);
 • аналіз причин виникнення проблеми;
 • обґрунтування відповідності Програми завданням та оперативним цілям Стратегії розвитку територіальної громади;
 • зв’язок Програми з державними та регіональними цільовими програмами;
 • обґрунтування необхідності фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів Програми.

2.3.5. Визначення мети Програми

Мета Програми повинна відповідати оперативним цілям Стратегії розвитку територіальної громади та описувати бажані результати від виконання Програми, кінцевий довгостроковий результат, на який спрямована Програма. Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв'язок із її назвою.

2.3.6. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; визначення строків та етапів виконання Програми

У цьому розділі зазначаються ефективні шляхи, методи і засоби розв'язання проблеми розвитку територіальної громади, джерела та обсяги фінансування, строки виконання Програми.

Обсяг фінансування, необхідний для виконання Програми, визначається в цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування (додаток 2).

Обсяг фінансування, який передбачається на реалізацію Програми за рахунок бюджетних коштів диференційовано за роками, повинен відповідати можливостям бюджету громади.

Розробник проєкту Програми обов'язково має розглянути можливість реалізації Програми за рахунок інших джерел фінансування, дозволених законодавством України.

2.3.7. Перелік завдань і заходів Програми, результативні показники Програми

У цьому розділі визначаються:

2.3.7.1. Завдання та заходи Програми. Їх формулюють таким чином, щоб їх виконання дало змогу досягти реалізації мети Програми, усунути причини виникнення проблеми / проблем. Завдання та заходи Програми мають бути узгоджені з стратегічними документами розвитку територіальної громади.

Завдання і заходи Програми повинні відповідати сфері діяльності відповідального виконавця та співвиконавців Програми.

Перелік завдань і заходів Програми формується згідно з додатком 3 до цього Порядку, у якому визначаються:

 • строки виконання заходів;
 • виконавці заходів;
 • джерела та обсяги фінансування кожного із заходів з розбивкою за роками;
 • очікуваний результат (результативні показники Програми) від виконання конкретного заходу.

2.3.7.2. Результативні показники Програми. Розробник проєкту Програми визначає результативні показники Програми, за якими можна комплексно і всебічно оцінити її виконання. Система обраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін, результативності досягнення мети Програми.

Застосування результативних показників дає змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання Програми, її необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання Програм у динаміці за роками, визначати найефективніші Програми при розподілі бюджетних коштів.

Результативні показники поділяються на такі групи:

 • показники витрат (ресурсне забезпечення Програми) визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання Програми. У зазначеному розділі вказуються орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування. Розрахунок фінансових витрат супроводжується економічним обґрунтуванням. Розробник Програми у разі потреби складає додаткову розшифровку розрахунку витрат, яка також додається до Програми;
 • показники продукту – це, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання Програми, які використовуються для оцінки досягнення цілей Програми;
 • показники ефективності визначаються як співвідношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту);
 • показники якості відображають досягнуті результати відповідно до мети, якість створеного продукту, рівень задоволення потреб цільових груп, на які спрямовані заходи Програми, послаблення негативних або посилення позитивних тенденцій у галузі, суспільну користь порівняно з минулим (або базовим) роком.

2.3.8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

У цьому розділі зазначається координатор заступник міського голови за напрямком, який здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

У розділі також зазначається єдиний відповідальний виконавець (вказується назва виконавчого органу міської), який здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

2.4. Здійснення експертизи проєкту Програми

2.4.1. Експертиза проєкту Програми здійснюється виконавчим органом з питань економічного розвитку Великомостівської міської  ради та фінансовим органом Великомостівської  міської ради  впродовж п’яти робочих днів з дати надходження проєкту Програми на розгляд від розробника проєкту Програми.

Міський  голова може прийняти рішення про залучення до проведення експертизи проєкту Програми фахівців інших зацікавлених виконавчих органів Великомостівської  міської  ради.

2.4.2. Фінансовий відділ Великомостівської  міської  ради здійснює експертизу проєкту Програми в частині:

 • відповідності підготовленого проєкту Програми вимогам цього Порядку;
 • відповідності проєкту Програми стратегічним та оперативним цілям, завданням та заходам Стратегії розвитку територіальної громади, узгодженості завдань та заходів Програми з цілями та заходами Стратегії розвитку територіальної громади;
 • відповідності заходів Програми в частині виконання робіт на об'єктах, включених до Переліку об'єктів будівництва/реконструкції, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок бюджетних коштів, у складі Програми соціально-економічного та культурного розвитку громади на відповідний рік.

2.4.3. Фінансовий відділ Великомостівської міської  ради здійснює експертизу проєкту Програми в частині відповідності вимогам Бюджетного кодексу України, дотримання іншого бюджетного законодавства.

2.4.4. Фінансовий відділ Великомостівської міської ради за результатами експертизи проєкту Програми:

 • при позитивному висновку роблять напис на титульній сторінці "Проєкт Програми відповідає всім формальним вимогам Порядку" та засвідчують підписом керівника;
 • при негативному висновку роблять напис на титульній сторінці "Проєкт міської Програми не відповідає всім формальним вимогам Порядку та має бути доопрацьований розробником" та повертають на доопрацювання із зауваженнями та пропозиціями в письмовій формі, які мають бути стислими, конкретними та обґрунтованими.

2.4.5. Розробник проєкту Програми не пізніше трьох робочих днів з дня отримання зауважень та пропозицій, наданих згідно з пунктом 2.4.4, подає доопрацьований проєкт Програми на повторну експертизу.

2.4.6. Виконавчий орган з питань економічного розвитку Великомостівської міської ради та фінансовий орган Великомостівської  міської ради повторно розглядають доопрацьований проєкт Програми та у разі відповідності проєкту Програми вимогам Порядку надають розробнику Програми у письмовій формі позитивний висновок: "Проєкт Програми відповідає всім формальним вимогам Порядку".

У разі негативного висновку виконавчий орган з питань економічного розвитку Великомостівської  міської ради та/або фінансовий орган Великомостівської міської ради ініціюють питання щодо розгляду проєкту Програми на засіданні відповідної постійної комісії міської / селищної / сільської ради.

Постійна комісія міської ради за результатами розгляду проєкту Програми приймає рішення про доцільність/недоцільність подальшого доопрацювання проєкту Програми та повідомляє про це виконавчий орган з питань економічного розвитку Великомостівської  міської  ради та / або фінансовий орган Великомостівської  міської ради.

У разі прийняття позитивного рішення постійної комісії міської ради – проєкт Програми повертається його розробнику для доопрацювання. У разі негативного рішення – виконавчий орган з питань економічного розвитку Великомостівської міської  ради та/або фінансовий орган Великомостівської міської ради надають розробнику Програми остаточний негативний висновок з відповідним обґрунтуванням щодо недоцільності подальшого розгляду проєкту Програми.

2.4.7. Після отримання позитивних висновків Програма подається на розгляд профільних постійних комісій Великомостівської міської  ради.

2.5. Розгляд та затвердження Програми Великомостівською міською  радою.

2.5.1. Після отримання позитивних висновків проєкт рішення Великомостівської міської  ради про затвердження Програми вноситься на розгляд Великомостівської міської ради виконавчим органом Великомостівської  міської  ради не пізніше, як за 10 днів до пленарного засідання Великомостівської  міської  ради.

2.5.2. Проєкт рішення Великомостівської міської ради про затвердження Програми готує відповідальний виконавець Програми. У проєкті рішення обов'язково вказується строк виконання Програми, відповідальний виконавець Програми, строки та періодичність звітування про хід виконання Програми на пленарних засіданнях Великомостівської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Великомостівської міської ради тощо.

2.5.3. Проєкт рішення міської  ради про затвердження Програми розглядається постійними комісіями Великомостівської  міської ради відповідно до вимог Регламенту. За результатами розгляду постійними комісіями готуються висновки та рекомендації.

2.5.4. Проєкт рішення Великомостівської  міської  ради про затвердження Програми, який пройшов експертизу, розглянутий постійними комісіями Великомостівської міської ради та погоджений з профільним заступником міського  голови, передається секретарю міської ради для розгляду його на черговому пленарному засіданні ради.

2.6. Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми

2.6.1. Головний розпорядник коштів, який здійснює видатки на виконання Програми, включає до плану своєї діяльності на середньостроковий період основні положення Програми, зокрема, мету, завдання, заходи, очікувані результати, обсяги фінансування тощо.

2.6.2. Місцевий фінансовий орган у прогнозі місцевого бюджету виокремлює видатки на виконання кожної Програми.

2.6.3. Головний розпорядник коштів включає основні положення Програми зокрема, мету, завдання, заходи, очікувані результати, обсяги фінансування тощо до бюджетного запиту для формування місцевого бюджету за програмно-цільовим методом.

2.6.4. Місцевий фінансовий орган міської  ради при складанні проєкту місцевого бюджету повинен передбачити кошти на фінансування затверджених Програм.

2.6.5. Перелік Програм, які фінансуються із залученням коштів місцевого бюджету, включається окремим додатком до щорічної програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади.

2.6.6. Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням міської ради про бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до бюджету на відповідний рік) згідно з розписом бюджету.

2.7. Організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням

2.7.1. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

2.7.2. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

2.8. Здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів та/або проміжних звітів про результати виконання Програми

2.8.1. Відповідальний виконавець Програми раз на півроку подає виконавчому органу з питань економічного розвитку Великомостівської  міської ради та / або фінансовому органу Великомостівської міської  ради та постійній комісії Великомостівської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного та культурного розвитку узагальнену інформацію про стан її виконання за I півріччя до 25 вересня поточного року та за рік до 25 березня року, наступного за звітним.

Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії Програми згідно з додатком 4 до Порядку та пояснювальну записку про роботу співвиконавців Програми щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

Зазначена інформація використовується для аналізу ефективності виконання Програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

Виконавчий орган з питань економічного розвитку Великомостівської міської ради здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання Програм, проводить аналіз вказаних звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади.

2.8.2. Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо.

У разі необхідності внесення змін до Програми, проєкт змін до неї з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до пунктів 2.4, 2.5 цього Порядку.

2.8.3. Щороку в строки, визначені рішенням Великомостівської  міської  ради, інформація відповідального виконавця про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів заслуховується на сесіях Великомостівської міської  ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Великомостівської міської  ради.

За ініціативою Великомостівської міської ради, виконавчого органу Великомостівської міської  ради, головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Великомостівської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Великомостівської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

2.8.4. Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого відповідальний виконавець Програми складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Великомостівської  міської  ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Пояснювальна записка до заключного звіту містить таку інформацію: досягнення мети Програми, рівня виконання запланованих результативних показників, дані про роботу відповідального виконавця та співвиконавців Програми з її виконання з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

2.8.5. Звіти про виконання Програми, які включають, зокрема, інформацію про основні досягнуті результати реалізації Програми розміщуються на сайті міської ради.

2.8.6. Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального виконавця Програми, виконавчого органу з питань економічного розвитку Великомостівської міської  ради та / або фінансовому органу Великомостівської  міської  ради.

Рішення про дострокове припинення Програми приймає Великомостівська  міська  рада.

 

Секретар міської  ради                                                                 В. Р. Гриців


 


 

Рішення № 338 від 24.06.2021р. Про розроблення та виконання місцевих цільових програм Великомостівської міської ради

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень