Пошук

Міська комісія з питань техногенно - екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Фото без опису

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади (далі – Комісія) утворюється виконавчим комітетом ради об’єднаної територіальної громади для координації діяльності місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної і регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та цим Положенням.

Основними завданнями Комісії на території об’єднаної територіальної громади є:

координація діяльності, пов’язаної із:

- функціонуванням ланки об’єднаної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – Ланка ОТГ);

- здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

- залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

- забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

- визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

- здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

- організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів цивільного захисту;

- організацією та здійсненням:

- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

- заходів з евакуації (у разі потреби);

- радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

- вжиттям заходів до забезпечення готовності Ланки ОТГ територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

- здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

- інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

забезпеченням:

- живучості об’єктів економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

- стабільного функціонування об’єктів життєдіяльності під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів;

- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

- санітарного та епідемічного благополуччя населення;

- організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

- встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, шляхопроводів тощо.

Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

функціонування Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ; здійснення заходів:

- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- порушення умов належного функціонування об’єктів життєдіяльності населення, національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

у режимі повсякденної діяльності:

- здійснює координацію діяльності щодо розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

- здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології;

- сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

- координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;

у режимі підвищеної готовності:

- здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

- організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

- забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого рівня;

- готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

- координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

- забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв у разі виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

у режимі надзвичайної ситуації:

- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів цивільного захисту Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

- організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня;

- залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

- вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

- забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

- встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

- організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

- приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до територіального органу ДСНС України зазначених матеріалів;

- вивчає обставини, що склалися, та подає виконавчому комітету ради об’єднаної територіальної громади інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

у режимі надзвичайного стану:

- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил цивільного захисту Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;

- здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування.

Комісія має право:

- залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби цивільного захисту Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

- заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та організацій, розташованих в межах адміністративної території ради об’єднаної територіальної громади, з питань, що належать до їх компетенції,  і давати їм відповідні доручення;

- одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради об’єднаної територіальної громади, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

- залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради об’єднаної територіальної громади (за погодженням з їх керівниками);

- розглядати матеріали розслідувань про причини виникнення і наслідки надзвичайної ситуації та передавати їх уповноваженим органам, які приймають рішення про відкриття та розгляд справи.


Рішення виконкому № 4 від 06.02.2018р. Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади

Рішення виконкому № 46 від 28.03.2019р. Про внесення змін у склад  комісії з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади

Рішення виконкому № 212 від 26.12.2019р. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету № 04 від 06.02.2018 року «Про комісію з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади»

Рішення виконкому № 3 від 25.02.2021р. Про внесення змін у Додаток № 2 рішення виконавчого комітету № 4 від 06 лютого 2018 року «Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади»

Рішення виконкому № 24 від 18.04.2022р. Про внесення змін у Додаток № 2 рішення виконавчого комітету № 4 від 06 лютого 2018 року «Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади»

Рішення виконкому № 107 від 23.08.2022р. Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій територіальної громади

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень