Пошук

Служба у справах дітей Великомостівської міської ради

Фото без опису

Фото без описуКерівник - Данильчук Ольга Олексіївна

 

Рішення сесії №454 від 29.09.2021р. Про створення служби у справах дітей Великомостівської міської ради Львівської області


Положення про Службу у справах дітей Великомостівської міської ради в новій редакції


 

 

 

Положення

про Службу у справах дітей

Великомостівської міської ради Львівської області

м. Великі Мости

1. Служба у справах дітей Великомостівської міської ради Львівської області, скорочене найменування – Служба у справах дітей Великомостівської МРЛО (далі – Служба), є виконавчим органом Великомостівської міської ради Львівської області, утворюється Великомостівською міською радою Львівської області і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

2. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна міському голові.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями міської ради, виконавчого комітету розпорядженнями та дорученнями міського голови, рішеннями сесії та виконкому, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Служби є:

1) реалізація на території Великомостівської міської ради Львівської області державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Великомостівської міської ради Львівської області становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

12) проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

13) надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

5. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує розроблення і здійснення на території Великомостівської міської ради Львівської області заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

4) подає пропозиції до проектів регіональних та місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

7) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Великомостівської міської ради Львівської області, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) розробляє і подає на розгляд Великомостівській міській раді Львівської області та на засідання виконавчого комітету Великомостівської міської ради Львівської області пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

11) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

12) надає  потенційним  усиновлювачам,  опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

13) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

14) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

19) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

21) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

22) надає адміністративні послуги;

23) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

24) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

25) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

26) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

27) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

28) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального та місцевого розвитку;

29) розробляє проекти рішень Великомостівської міської ради Львівської області та рішень виконавчого комітету Великомостівської міської ради Львівської області, розпоряджень міського голови, у межах визначених повноважень;

30) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

31) бере участь у розробленні проектів рішень Великомостівської міської ради Львівської області та рішень виконавчого комітету Великомостівської міської ради Львівської області, розпоряджень міського голови Великомостівської міської ради Львівської області, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

32) бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на засіданні сесії Великомостівської міської ради Львівської області та засіданні виконавчого комітету Великомостівської міської ради Львівської області;

33) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

34) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

35) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

36) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

37) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

38) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, передає їх до архіву Великомостівської міської ради Львівської області;

39) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

40) забезпечує захист персональних даних;

41) здійснює інші функції, які випливають з покладених на службу завдань, відповідно до законодавства.

42) виявляє осіб/сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, веде їх облік;

43) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням Великомостівської міської ради, бере участь у роботі спостережних комісій;

44) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

45) інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, наставники;

6. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Великомостівської міської ради Львівської області, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед Великомостівською міською радою Львівської області, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

10) здійснювати захист прав та законних інтересів дітей від імені міської ради, міського голови (особи, що виконує його повноваження) в судах (самопредставництво) та інших органах;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

7. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

9. Начальник служби:

1) здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) подає на затвердження Великомостівській міській раді Львівської області положення про службу, внесення змін до положення про службу;

3) подає на затвердження голові Великомостівської міської ради Львівської області посадові інструкції працівників служби, розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Великомостівської міської ради Львівської області;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

6) звітує перед Великомостівською міською радою Львівської області про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу виконавчого комітету Великомостівської міської ради Львівської області;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії Великомостівської міської ради Львівської області та виконавчого комітету Великомостівської міської ради Львівської області питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) бере участь у засіданнях сесії Великомостівської міської ради Львівської області та виконавчого комітету Великомостівської міської ради Львівської області питань, що належать до компетенції служби;

10) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами та виконавчими органами Великомостівської міської ради Львівської області, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови Великомостівської міської ради Львівської області;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження Великомостівській міській раді Львівської області проекти кошторису та штатного розпису служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого Великомостівською міською радою Львівської області кошторису служби;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб служби;

15) здійснює повноваження з організації роботи працівників служби;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

17) забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

19) На посаду начальника служби може бути призначена особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 2-х років, вільно володіє українською мовою.

21) Виконує обов‘язки керівника служби захисту інформації (далі – СЗІ) єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (далі ЄІАС «Діти») місцевого рівня;

22) Здійснює ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім‘ї опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах в ЄІАС «Діти» в якості адміністратора безпеки відповідно до встановлених норм та інструкцій.

23) Веде журнали КЗІ ЄІАС «Діти».

10. Накази начальника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою Великомостівської міської ради Львівської області.

11. Статус посадових осіб служби визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає міський голова  у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Юридичний супровід служби у справах дітей Великомостівської міської ради здійснюється відділом юридичної роботи, персоналу та військового обліку.

14. Кошторис служби затверджується міським головою за пропозиціями начальника служби до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

15. Служба є юридичною особою без самостійного балансу та рахунків в органах Державного Казначейства, має  печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, електронну адресу.

16. Юридична адреса: 80074, вул. Шевченка, 6, м.Великі Мости, Львівська область.

17. Служба у справах дітей обслуговується відділом бухгалтерського обліку та звітності Великомостівської міської ради Львівської ради.

18. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Великомостівської міської ради: складає проект кошторису Служби у справах дітей; веде облік змін, що вносяться до кошторису за рішенням виконкому; проводить нарахування та виплату в установлені строки заробітної плати працівникам Служби, а також правильне утримання податків із заробітної плати та своєчасне перерахування утриманих сум до бюджету; своєчасно проводить розрахунки з вищестоящим бюджетом, підзвітними особами, організаціями, установами та окремими працівниками; перевіряє законність документів, що надійшли для обліку, правильності і своєчасності їх оформлення, відповідності видатків затвердженим асигнуванням і встановленим натуральним та грошовим нормам і розцінкам; складає та аналізує місячні, квартальні і річні звіти про виконання бюджету і позабюджетних коштів та подання цієї звітності в установлені строки до фінансового органу; забезпечує зберігання бухгалтерських документів і реєстрів обліку, кошторисів видатків і розрахунків до них, законодавчих, інструктивних матеріалів та інших документів.

19. Служба є бюджетною неприбутковою установою, не є платником податку на прибуток підприємств. У результаті своєї діяльності Служба не отримує прибутків.

 

Міський голова                                                                          Ярослав РОЙКО


Додаток 2

до рішенням сесії Великомостівської міської ради

від 29 вересня 2021 року №454

 

СТРУКТУРА

працівників служби у справах дітей Великомостівської міської ради Львівської області

з/п

Посада

Кількість штатних одиниць

1

Начальник служби

1

2

Провідний спеціаліст

1

     

ВСЬОГО

2

 

 

Міський голова                                                                          Ярослав РОЙКОРішення сесії №454 від 29.09.2021р. Про створення служби у справах дітей Великомостівської міської ради Львівської області

Рішення сесії №593 від 22.12.2021р. Про умови оплати праці начальника та спеціалістів Служби у справах дітей Великомостівської міської ради

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень