Пошук

Про затвердження Бюджетного регламенту бюджету Великомостівської міської ради в новій редакції

Дата: 21.05.2021 15:19
Кількість переглядів: 451

Фото без описуДодаток

до рішення сесії VIII скликання Великомостівської міської ради від 20.05.2021 року № 182

 

Бюджетний регламент

бюджету Великомостівської міської ради

 

I. Загальні положення

 1. Цей Бюджетний регламент визначає організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування про виконання бюджету Великомостівської міської ради .
 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів

(механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Великомостівською міською радою, її виконавчим органом і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

 1. Бюджетний регламент розроблений з урахуванням норм Бюджетного

кодексу України (далі - Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 1.  Інформаційне забезпечення бюджетного процесу здійснюється  з використанням веб – сайту Великомостівської громади, де передбачено ведення розділу «Бюджет».
 2. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється рішенням сесії Великомостівської міської ради.
 3. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

II. Складання та схвалення прогнозу бюджету Великомостівської міської ради.

 1. Фінансовий відділ  Великомостівської міської ради щороку спільно з головним розпорядником коштів складає прогноз бюджету Великомостівської міської ради далі – (Прогноз бюджету).
 2. Прогноз бюджету складається:
 • відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території;
 • з урахуванням Бюджетної декларації, вимог статті 75Кодексу та організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, доведених Міністерством фінансів України;
 • за типовою формою прогнозу місцевого бюджету, визначеною Міністерством фінансів України.
 1. Фінансовий відділ :
 • визначає основні організаційні засади процесу підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету;
 • спільно з органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, прогнозує обсяги доходів бюджету Великомостівської міської ради на середньостроковий період; 
 • визначає обсяги фінансування бюджету Великомостівської  міської ради, повернення кредитів до бюджету Великомостівської міської ради та орієнтовні граничні показники видатків бюджету Великомостівської міської ради і надання кредитів з бюджету Великомостівської міської радина середньостроковий період;
 • розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів бюджету Великомостівської міської ради на середньостроковий період.
 1. Для забезпечення своєчасного складання Прогнозу бюджету Відділ фінансів та бухгалтерського обліку готує та до 1 травня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Великомостівської міської ради План заходів щодо складання Прогнозу бюджету, в якому визначаються:
 • конкретні заходи з підготовки матеріалів для складання Прогнозу бюджету;
 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
 1. Виконавчий комітет Великомостівської міської ради щорічно не пізніше 30 травня року, що передує плановому, затверджує План заходів щодо складання Прогнозу бюджету та склад робочої групи з підготовки Прогнозу бюджету. 
 2. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Прогнозу бюджету.
 3. Виконавчий комітет  не пізніше  1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Прогноз бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Великомостівської міської ради
 4. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених Прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету із зазначенням пріоритетних напрямів).
 5. Розгляд Прогнозу бюджету Великомостівської міської радиздійснюється за процедурою, визначеною Регламентом ради.
 6. Начальник фінансового відділу  , керівники структурних підрозділів Великомостівської міської ради, керівники бюджетних установ та інші учасники бюджетного процесу, відповідальні за підготовку Прогнозу бюджету, беруть участь у розгляді Прогнозу бюджету Великомостівської міської радита її постійними комісіями.
 7. Фінансовий відділ Великомостівської міської ради забезпечує підготовку матеріалів для оприлюднення інформації про Прогноз бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

III. Складання проекту міського бюджету Великомостівської міської ради

 1. Фінансовий відділ розробляє проект _бюджету Великомостівської міської ради (далі – Проект бюджету), який ґрунтується на показниках Прогнозу бюджету, схваленому у році, що передує плановому.
 2. Фінансовий відділ надає необхідну інформацію центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері – для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – для розгляду цих розрахунків.
 3. Фінансовий відділ визначає основні організаційно-методичні засади формування Проєкту бюджету на плановий рік, відповідає за складання Проєкту бюджету та підготовку проєкту рішення Великомостівської міської ради про проєкт міськогобюджетуВеликомостівської міської ради  територіальної громади (далі – проєкт рішення про бюджет).
 4. Для забезпечення своєчасного складання Проєкту бюджету  фінансовий відділ Великомостівської міської ради готує та до 15 серпня року, що передує плановому,подає до виконавчого комітету Великомостівської міської ради План заходів щодо складання Проєкту бюджету, в якому визначаються: 
 • конкретні заходи з підготовки матеріалів, необхідних для складання Проєкту бюджету;
 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
 1. Виконавчий комітет Великомостівської  міської ради щорічно не пізніше 1 вересня року, що передує плановому,  приймає рішення про заходи щодо підготовки Проєкту бюджету, яким:
 • Затверджує План заходів щодо складання Проєкту бюджету;
 • затверджує склад робочої групи з питань формування Проєкту бюджету (далі – робоча група);
 • врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу під час складання проєкту бюджету.
 1. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Проєкту бюджету.
 2. Фінансовий відділ Великомостівської міської ради згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України,та з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє і до 1 жовтня року, що передує плановому, доводить до головного розпорядника бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів.
 3. Головний розпорядник бюджетних коштів організовує розроблення бюджетних запитів та їх подання у фінансовий відділ  ради у встановлені ним терміни та порядку.
 4. Головний розпорядник коштів забезпечує  своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників Проєкту бюджету, згідно з доведеними вимогами.
 5. При підготовці бюджетних запитів головний розпорядник коштів місцевого бюджету у першочерговому порядку враховує потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 6. Фінансовий відділ Великомостівської міської ради доводить до головного розпорядника коштів в одноденний термін з дня отримання від Міністерства фінансів України інформацію відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 Кодексу, зокрема:
 • показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх визначення;
 • текстові статті проєкту закону про Державний бюджет України, прийнятому у другому читанні;
 • інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання проєктів місцевих бюджетів.
 1.  Головний розпорядник коштів забезпечує  звірку вихідних даних, що враховані відповідними центральним органам виконавчої влади при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.
 2. Проєкт рішення про бюджет готується фінансовим відділом Великомостівської міської ради згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, та до 17 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому комітету Великомостівської міської ради для схвалення.

Разом з проєктом рішення про бюджет подаються матеріали, визначені частиною 1 статті 76 Кодексу.

 1. Проєкт рішення про бюджет схвалюється виконавчим комітетом Великомостівської міської ради до 22 листопада року, що передує плановому.

Протягом двох робочих днів після схвалення проєкт рішення про бюджет направляється до Великомостівської міської ради

 1. Фінансовий відділ, забезпечує підготовку матеріалів та:
 • оприлюднення схваленого проєкту рішення про бюджет шляхом розміщення на офіційному веб – сайті Великомостівської громади не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради;
 • проведення публічних заходів щодо представлення Проєкту бюджету громадськості (за окремим графіком).

IV. Розгляд проєкту рішення про міський бюджет Великомостівської міської ради  територіальної громади

 1. Проєкт рішення про бюджет розглядається Великомостівською міською радою відповідно до її Регламенту (далі – Регламент ради).
 2. Виконавчий комітет Великомостівської міської ради подає проєкт рішення про бюджет до Великомостівської міської радине пізніше 27 листопада року, що передує плановому.
 3. Проєкт рішення про бюджет розробляється відповідно до типової форми, визначеної Міністерством фінансів України.
 4. Пропозиції до проєкту рішення про бюджет, надані Великомостівській міській раді опрацьовуються і узагальнюються фінансовим відділом Великомостівської міської ради протягом двох днів з дня їх отримання.

Пропозиції до проєкту бюджету повинні відповідати наступним вимогам:

 1. пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проєктом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, а пропозиції про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню;
 2. пропозиції до проєкту бюджету та пропозиції до текстових статей рішення про бюджет не можуть призводити до збільшення місцевого боргу і місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому виконавчому комітеті проєкті рішення про бюджет.
 1. Всі пропозиції розглядаються фінансовим відділом в межах балансу бюджету на плановий рік.
 2. Виконавчий комітет в трьох денний термін після отримання пропозицій направляє Великомостівській  міській раді доопрацьований проєкт рішення про бюджет.

Разом з доопрацьованим проєктом рішення про бюджет направляється порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій, по не врахованих пропозиціях надаються вмотивовані пояснення.

 1. При доопрацюванні проєкту рішення про міський бюджет виконавчий комітет враховує інформацію, отриману відповідно до частини дев’ятої статті 75 Кодексу.
 2. Під час розгляду проєкту рішення про міський  бюджет Великомостівської міської ради та її постійними комісіями беруть участь представники виконавчого комітету Великомостівської міської ,фінансового відділу Великомостівської міської ради, керівники бюджетних установ.

V. Затвердження рішення про міський бюджет Великомостівської міської ради .

 1. Великомостівська  міська рада розглядає проєкт рішення про бюджет на пленарному засіданні не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.
 2. Проєкт рішення про бюджет розглядається на пленарному засіданні Великомостівська міська рада відповідно до її Регламенту ради та з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
 3. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні міського бюджету Великомостівської міської ради враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проєкті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Місцевий орган виконавчої влади готує та подає раді проєкт рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Великомостівська міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 1. Фінансовий відділ Великомостівської міської ради забезпечує оприлюднення рішення про бюджет на плановий рік не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному веб – сайті Великомостівської громади.

VI.Організація виконання бюджету Великомостівської міської ради

 1. Виконавчий комітет Великомостівської міської ради забезпечує виконання бюджету Великомостівської міської ради.
 2. Фінансовий відділ Великомостівської міської ради здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету Великомостівської міської ради.
 3. Казначейське обслуговування міського бюджету Великомостівської міської радиздійснюється Управлінням Державної Казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області(далі – орган Казначейства) відповідно до статті 43 Кодексу.
 4. Бюджет Великомостівської міської ради виконується за розписом, який затверджує начальник фінансового відділу у місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет
 5. Порядок складання і виконання розпису бюджету затверджується розпорядженням голови Великомостівської міської ради.
 6. Розпис бюджету повинен бути збалансованим. Збалансування розпису бюджету впродовж року забезпечує фінансовий відділ .

Для його збалансування можуть отримуватися позики на покриття

тимчасових касових розривів бюджету Великомостівської міської ради за рахунок єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кодексом. 

 1. Після затвердження розпису бюджету, але не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету Великомостівської міської ради, фінансовий відділ надає його органу Казначейства на паперових та електронних носіях.
 2. Виконання бюджету здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 та іншого бюджетного законодавства.
 3. Фінансовий відділ забезпечує виконання планових показників по надходженнях до бюджету, визначених рішенням про бюджет.
 4. З метою упорядкування процедури розподілу коштів бюджету:
 1.  Фінансовий відділ готує розпорядження про виділення коштів загального/спеціального фонду -протягом року;
 2. розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів для проведення незахищених статей видатків готується лише при відсутності зареєстрованих зобов’язань за захищеними статтями видатків бюджету, які не виплачені у строки, встановлені договорами або іншими актами, в межах залишків невикористаних асигнувань.
 1. Головний розпорядник коштів забезпечує подання органу Казначейства мережі розпорядника коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі) відповідно до 15 грудня, що передує плановому.
 2. Головний розпорядник коштів бюджету Великомостівської міської ради організовує  складання та затвердження паспортів бюджетних програм відповідно до вимог та в терміни, визначені бюджетним законодавством, забезпечують достовірність і повноту інформації, що в них міститься, а також їх оприлюднення.
 3. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат бюджету Великомостівської міської ради застосовуються норми статті 79 Кодексу та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Кодексу).
 4. Для забезпечення координації дій учасників бюджетного процесу впродовж бюджетного періоду з питань виконання бюджету фінансовий відділ розробляє, голова Великомостівської міської ради затверджує План заходів з організації виконання бюджету Великомостівськоїміської ради, у якому визначено терміни та відповідальні за виконання відповідних процедур на стадії виконання бюджету за доходами, видатками та кредитуванням.

VII. Внесення змін до рішення про бюджет

 1. Протягом бюджетного року до рішення про бюджет можуть вноситися зміни з урахуванням вимог статей 78 та 23 Кодексу.
 2.  Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися виключно рішеннями про внесення змін до рішення про  бюджет  Великомостівської міської ради.
 3. Внесення змін до рішення про бюджет здійснюється за процедурою, визначеною  Регламентом ради, з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
 4. Рішення про внесення змін до рішення про бюджет ухвалюється, Великомостівською міською радою на підставі офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету Великомостівської міської ради.
 5. Внесення змін до рішення про бюджет, які безпосередньо передбачають внесення змін до інших рішень Великомостівської міської ради, не допускається. У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного рішення і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до рішення про бюджет відповідно до положень Кодексу та цього Регламенту.
 6. Будь-яке рішення, що впливає на зменшення надходжень та/або збільшення витрат бюджету Великомостівської міської ради поточного року, не може бути прийняте Великомостівською міською радою,  якщо одночасно з його прийняттям не будуть внесені відповідні зміни до рішення про бюджет на відповідний рік.

VІІІ. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету Великомостівської міської ради

 1. Звітність про виконання бюджету Великомостівської міської радискладає та подає фінансовому відділу орган Казначейства відповідно до вимог, встановлених статтями 58-61 та 80 Кодексу.
 2. Фінансовий відділ забезпечує підготовку та публікацію інформації про виконання бюджету Великомостівської міської ради з урахуванням вимог ст. 28 Кодексу:
 • за підсумками кварталу –не пізніше двох місяців, наступних за звітним;
 • за підсумками року – до 1 березня року, що настає за звітним.
 1. Фінансовий відділ забезпечує підготовку та формування  звіту по мережі, штатам і контингентам у терміни, визначені Департаментом фінансів.
 2. Для організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету фінансовий відділ розробляє, а міський голова погоджує, План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання  бюджету Великомостівської міської ради.
 3. Фінансовий відділ подає до Великомостівської міської ради звіти про виконання бюджету Великомостівської міської ради:
 • квартальні - у двомісячний строк після завершення відповідного  бюджетного періоду;
 • річний – до 1 березня року, що настає за звітним.
 1. Міська рада розглядає звіти про виконання бюджету відповідно до її Регламенту.
 2. Представники фінансового відділу, головні розпорядники коштів беруть участь у розгляді звітів на сесії міської ради та надають відповідну інформацію.
 3. Постійна депутатська комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку здійснює перевірку річного звіту про виконання бюджету Великомостівської міської ради ) (далі – річний звіт).
 4. За результатами розгляду річного звіту міська рада затверджує його або приймає інше рішення з цього приводу.
 5. Фінансовий відділ забезпечує оприлюднення та публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм відповідно до норм статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 6. Фінансовий відділ забезпечує підготовку матеріалів та:
 • публікацію інформації про виконання бюджету Великомостівської міської ради  до  1 березня року, що настає за звітним.
 • оприлюднення рішення сесії про річний звіт шляхом розміщення його на офіційному веб – сайті  Великомостівської громадине пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

 

Міський голова                                            Ярослав Ройко


Рішення сесії № 182 від 20.05.2021 року 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень