Пошук

Програма розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради

Дата: 14.09.2021 11:11
Кількість переглядів: 221

 

Паспорт

Програми розвитку закладів освiти

 

 

Повна назва Програми

Програма розвитку закладів освiти

Перелiк завдань, заходiв, показникiв Про-

грами

Iнфраструктура та матерiально-технiчне забезпечення.

Змiст освiти.

Кадри, професiйний розвиток педпрацiвникiв.

Управлiння освiтньою галуззю.

Мiжнародне спiвробiтництво.

Правове обгрунтування

Конституцiя України, Закони України «Про освiту», «Про загальну середню освiту», «Про дошкiльну освiту», «Про позашкiльну освiту», «Нацiональна стратегiя розвитку освiти в Українi на перiод до 2021 року».

Дорожня карта освiтнiх реформ (2015-2025).

Термiни реалiзацiї Програми

2020 рік

Розробник Програми

Великомостівська мiська рада Львiвської областi

 

Учасники реалiзацiї Програми

Великомостівська мiська рада Сокальського району Львiвської областi

Заклади дошкiльної освіти

Заклади освіти

Позашкiльнi заклади освіти

Громадськiсть ОТГ

Джерела фiнансування

Кошти мiсцевого бюджету

Кошти обласного бюджету

Кошти благодiйних фондiв сприяння розвитку освiти

Кошти iнших джерел

 

2. Вступ

Освiта – наука i мистецтво озброїти  молоде поколiння українцiв знаннями про труднощi i проблеми, з якими їм  доведеться зiткнутися в життi, та засобами подолання труднощiв i розв’язання проблем.

Сьогоднi мисляча людина зобов’язана спостерiгати, аналiзувати, вносити пропозицiї, вiдповiдати за ухваленi рiшення й умiти долати конфлiкти й суперечностi. А для цього освiта повинна бути iнновацiйною, скерованою на формування свiтогляду, основаного на багатокритерiйностi рiшень, терпимостi до iнакомислення й вiдповiдальностi за свої дiї.

Рiвень освiти впливає на ефективнiсть соцiальної iнтеграцiї нового поколiння, його готовнiсть до самостiйного життя i успiшної дiяльностi в сучасному свiтi. Молодий українець сьогоднi  змушений бути мобiльним, бiльш поiнформованим, громадянськоактивним i вiдповiдальним, а вiдтак умотивованим до свого розвитку, навчання, освiти. Отже, й освiта повинна бути iнакшою, нiж це було двадцять рокiв тому. Вона теж має стати мобiльнiшою, вiдкритою до змiн, ефективнiшою в  умовах фiнансово-економiчної нестабiльностi, соцiальної розмежованостi у суспiльствi, повинна краще забезпечувати потреби населення.

Освiта стає стратегiчною сферою, що забезпечує нацiональну безпеку. Рiвень конкурентноспроможностi країни у багатьох сферах її життя залежить вiд рiвня освiтньої пiдготовки пiдростаючого поколiння. Надважливим завданням є вихiд освiти мiста на ринок свiтових освiтнiх послуг, розширення участi навчальних закладiв, педагогiв та учнiв у проектах мiжнародних органiзацiй i спiвтовариств.

3. Мета та основнi завдання Програми:

Мета програми – створення умов для розвитку доступної та якiсної системи освiти мiста, розвитку особистостi i творчої самореалiзацiї кожного громадянина, виховання молодого поколiння людей, якi будуть ефектвно працювати i навчатися впродовж життя, зберiгати i примножувати цiнностi нацiональної культури i громадянського суспiльства, розвивати i змiцнювати незалежну та правову Державу Україна як невiд’ємну складову європейської та свiтової спiльноти.

          Основнi завдання:

- створення для громадян рiвних можливостей для здобуття освiти;

- постiйне пiдвищення якостi, оновлення змiсту та форм органiзацiї навчально-виховного процесу;

- запровадження освiтнiх iнновацiй, iнформацiйних технологiй;

- розвиток iнтелектуального i творчого потенцiалу мiста;

- забезпечення навчальних закладiв сучасними засобами навчання i виховання;

- пiдвищення рiвня забезпеченостi ЗО сучасними технiчними засобами навчання з природничо-математичних  i технологiчних дисциплiн;

- iнтеграцiя освiти мiста у європейський  та свiтовий освiтнiй простiр;

- удосконалення створених механiзми державно-громадського регулювання якостi освiти мiста;

- покращення матерiально-технiчної бази навчальних закладів.

4. Загальнi положення:

Для досягнення мети та виконання завдань, визначених у Програмi, розроблено систему заходiв, що вiдображенi у роздiлi VIII «Перелiк завдань, заходiв, показникiв та очiкуванi результати Програми». Розкрито завдання та заходи щодо удосконалення розвитку освiтньої галузi,  наголошено на нацiональному характерi освiти i виховання, рiвних можливостях для здобуття якiсної освiти, пiдкреслено першочергову необхiднiсть застосування iнновацiйних та iнформацiйних технологiй. Сформовано вимоги до сучасного управлiння освiтою, вказано на необхiднiсть та шляхи удосконалення роботи педагогiчних кадрiв, якi б були спроможнi працювати над пiдвищенням якостi знань. Визначено завдання у сферi мiжнародної спiвпрацi.

Програма базується на сучасних теоретичних положеннях та концепцiях новiтньої вiтчизняної i зарубiжної педагогiки, в її основi – визнання прiоритетної ролi особистостi та забезпечення її iндивiдуальних освiтнiх потреб.

Вiддiл освiти та  заклади освіти мають право укладати угоди про спiвробiтництво з органами управлiння освiтою та  закладами освіти зарубiжних країн, мiжнародними органiзацiями, фондами у встановленому законодавством порядку.

Особливiстю Програми є рацiональне i ефективне використання бюджетних коштiв, а також залучення iнших асигнувань.

5. Фiнансово-економiчне та ресурсне забезпечення:

Фiнансово-господарська дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до законiв України «Про освiту», «Про бюджетну систему України», «Про власнiсть», «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та iнших нормативно-правових актiв.

Фiнансове забезпечення здiйснюється в межах призначень коштiв, передбачених мiським бюджетом, обласним бюджетом, а також iз залученням iнших коштiв, не заборонених чинним законодавством (додаток).

6. Очiкуваний результат:

 Виконання Програми дасть змогу:

- наблизити освiту до європейських вимiрiв i стандартiв;

- забезпечити високу якiсть навчання i виховання через впровадження новiтнiх педаагогiчних та iнформацiйних технологiй, поглиблення iнтеграцiї освiти, пiдвищення квалiфiкацiї, компетентностi та вiдповiдальностi педагогiчних кадрiв;

- створити рiвнi умови та можливостi для здобуття громадянами повноцiнної якiсної освiти, особистiсного розвитку i творчої самореалiзацiї;      

- продовжити запровадження енергозберiгаючих технологiй у закладах освіти;

7. Прикiнцевi положення:

До Програми можуть бути внесенi змiни та доповнення у зв’язку з:

- прийняттям нових нормативних актiв у галузi освiти;

- коригуванням бюджету освiти вiдповiдно до фiнансово-господарських можливостей мiста;

- формуванням додаткових фiнансових надходжень та матерiально - технiчних ресурсiв;

- розробленням заходiв щодо проведення поточних, капiтальних ремонтних робiт, реконструкцiй навчальних закладiв, покращення їх матерiально-технiчної бази у вiдповiдному навчальному роцi ( затверджується органами мiсцевого самоврядування).

Координацiя i контроль за виконанням Програми покладається на вiддiл освiти Великомостівської  мiської ради Сокальського району Львiвської областi.

          Програма набуває чинностi з дня затвердження Великомостівською мiською радою.

         

                    Міський голова                                                      Я. Г. РойкоДодаток

до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку закладів освіти

 

Обсяг коштiв, якi пропонується залучати на виконання Програми

2020 рiк

Мiсцевий бюджет

0

Обласний бюджет

-

Iншi кошти, не забороненi чинним зако-

нодавством

-

Усього

0

 

 

                              Міський голова                                                                Я.Г. РойкоПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку закладів освіти

1. Ініціатор розроблення програми:

Великомостівська міська рада

2. Дата, номер і назва документа про затвердження програми:

 Рішення № 842 від 12 грудня 2019 року 

3. Розробник програми:

Великомостівська міська рада

4. Співрозробники програми:

Депутати міської ради

5. Відповідальний виконавець програми:

Великомостівська міська рада

6. Термін реалізації програми: 2020 рік.

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм):

Місцевий бюджет, інші бюджети

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: -

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених в бюджеті Великомостівської міської ради на 2020 рік: 0 грн

                                         

                               Міський голова                                                         Я. Г. РойкоРішення сесії № 842 від 12.12.2019р. Про затвердження Програми розвитку закладів освіти

Рішення сесії № 925 від 14.02.2020р. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку закладів освіти

Рішення сесії № 942 від 23.03.2020р. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку закладів освіти

Рішення сесії № 1007 від 27.04.2020р. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку закладів освіти

Рішення сесії № 1068 від 02.06.2020р. Про внесення змін до Програми розвитку закладів освіти

Рішення сесії № 1109 від 03.07.2020р. Про внесення змін до Програми розвитку закладів освіти

Рішення сесії №1168 від 21.08.2020р. Про внесення змін до програми розвитку закладів освіти

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень