Пошук

Програма «Природоохоронних заходів»

Дата: 14.09.2021 14:38
Кількість переглядів: 421

Фото без описуЗатверджено 

Рішенням Великомостівської мiської ради

№ 841 від 12.12.2019 року

Програма

«Природоохоронних заходів»

 

 (далi – Програма)

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Збереження та охорона навколишнього природного середовища, рацiональне використання природних ресурсiв є особливо важливими питаннями i невiд’ємною частиною соцiального та економiчного розвитку територiї Великомостівської мiської ради, забезпечення екологiчної безпеки для населення територiї.

Екологiчна ситуацiя на територiї Великомостівської мiської ради, залишається напруженою, що створює низку проблем як для мешканцiв мiста, так i для прилеглих територiй. Причинами такого стану повiльнi темпи модернiзацiї виробничих циклiв з перевагою використання ресурсоємнi технологiї виробництва; стан системи водовiдведення, накопичення значних обсягiв вiдходiв, вiдсутнiсть ефективних способiв їх збирання, зберiгання та видалення, прояв небезпечних геологiчних процесiв, недосконалiсть транспортних розв’язок,  низька екологiчна свiдомiсть населення.

Серед екологiчних проблем територiї, якi пiдлягають вирiшенню в перспективi, слiд видiлити:

 1. Забруднення поверхневих вод унаслiдок скидання неочищених або недостатньо очищених стокiв, що пов’язано з фiзичним i моральним зносом водопровiдно-каналiзацiйних систем, очисних споруд, недостатнiм фiнансуванням їх утримання, ремонту i реконструкцiї;

Мiсто Великі Мости розташоване на березi р. Рата, яка є притокою р. Західний Буг, яка в свою чергу є транскордонною рiчкою i протiкає також на територiї Бiлорусiї і Польшi. 

Скид зворотних вод у поверхневi води р. Рата здiйснює КП «Житлово-комунальне господарство» Великомостівської міської ради через очиснi споруди м. Великі Мости, проектною потужнiстю 2,5 тис. м. куб/добу.

Не завершенi роботи по проекту «Реконструкція очисних споруд м. Великі Мости, потужністю 2,5 тис. м. куб/добу».

На сьогоднішній день даний проект є неактуальним, оскільки в ньому запроектоване застаріле обладнання, а отже виникла необхідність розробити новий проект на реконструкцію даних очисних споруд.

Недопущення скиду недостатньо очищених стiчних вод у р. Рата можливе лише за умови проведення капiтальних ремонтiв(реконструкції) очисних споруд.
 

 1. Недостатнi обсяги утилiзацiї вiдходiв, вiдсутнiсть обладнаних належним чином полiгонiв для захоронення вiдходiв i, як наслiдок, забруднення територiї (земель, лiсiв, водоохоронних зон водних об’єктiв) промисловими та побутовими вiдходами;

Основною проблемою поводження з вiдходами є екологiчна проблема. Побутове смiття - це змiшанi разом рiзнi кориснi речi i предмети з некорисними. Ця сумiш несе загрозу людям i навколишньому середовищу.  

Твердi побутовi вiдходи мають рiзноманiтний склад. Смiття, що утворюється в житловiй забудовi, мiстить харчовi вiдходи, скло, метал, пластмаси, старе взуття, ганчiр’я, кiмнатне смiття, макулатуру, вiдходи профiлактичного ремонту, попiл, шлак, дворове смiття, опале листя, гiлки дерев.  

Органiзацiя робiт з роздiльного збирання ТПВ вимагає зусиль у спiлкуваннi з громадськiстю. Необхiдно перезавантажувати громадську й експертну думку на реалiзацiю таких стратегiчно виважених технiчних рiшень, якi б вiдчутно сприяли зменшенню утворення побутових вiдходiв, мiнiмiзацiї мiсць їх знешкодження.

 Вирiшення проблеми полягає в запровадженнi вдосконаленого (на рiвнi iснуючих в Українi аналогiв) технологiчного процесу збирання та утилiзацiї твердих побутових вiдходiв iз застосуванням новiтнiх євроконтейнерiв i спецiальної смiттєзбиральної технiки, спрямованого на пiдвищення ефективностi роботи комунального пiдприємства, покращення якостi життя громадян.

 1. стан атмосферного повiтря  територiї, внаслiдок  викидiв забруднювальних речовин в атмосферу промисловими пiдприємствами  регiону.

На територiї Великомостівської мiської ради розташованi пiдприємства, установи та органiзацiй рiзних форм власностi, якi експлуатують стацiонарнi джерела забруднення атмосферного повiтря. Пiдприємства мають в користуваннi автотранспорт, який являється пересувним джерелом забруднення через викиди забруднюючих речовин. Враховуючи те що м. Великі Мости знаходиться на перехрестi дорiг, через нього постiйно проходить велика кiлькiсть транзитного автотранспорту, що значно посилює його вплив на екологiчну ситуацiю та погiршує її.

Проблемним залишається питання органiзацiї належного контролю за вмiстом забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах автотранспортних засобiв.

На пiдприємствах розробленi нормативи гранично-допустимих викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел.

Мета та головнi завдання Програми

Головна мета:

Основною метою Програми є реалiзацiя екологiчної полiтики, спрямованої на стабiлiзацiю та полiпшення стану навколишнього природного середовища на територiї Великомостівської мiської ради, координацiї заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологiчної безпеки, рацiонального використання i вiдтворення природних ресурсiв на перспективу

Основнi напрями та головнi завдання:

 1. зменшення обсягiв скидання неочищених та недостатньо очищених стокiв у воднi об’єкти, а також полiпшення екологiчного стану поверхневих вод басейнiв рiк, Рата, Захiдний Буг;
 2.  вирiшення основних проблем, пов’язаних з екологiчно безпечним збором, зберiганням, утилiзацiєю, переробкою та захороненням твердих побутових i промислових вiдходiв;
 3. охорона i рацiональне використання земель;   
 4. зменшення викидiв забруднювальних речовин в атмосферу промисловими пiдприємствами  регiону. (додаток 1).

Шляхи реалiзацiї Програми

Реалiзацiя Програми передбачає такi заходи:

 • будiвництво, реконструкцiя чи ремонт споруд для очищення стiчних вод, системи роздiльної каналiзацiї, каналiзацiйних мереж i споруд на них;
 • будiвництво, реконструкцiя та облаштування полiгонiв твердих побутових вiдходiв, здiйснення заходiв щодо мiнiмiзацiї, утилiзацiї та переробки промислових i побутових вiдходiв;
 • рекультивацiя порушених земель i територiй полiгонiв твердих побутових вiдходiв (смiттєзвалищ);

Перелiк природоохоронних заходiв, фiнансування яких буде здiйснюватися з мiського бюджету та мiського фонду охорони навколишнього природного середовища, формуються виконавчим комiтетом вiдповiдно до напрямiв, визначених цiєю Програмою, i подаються на затвердження сесiї Великомостівської мiської ради .

Для подальшого спiвфiнансування заходiв, якi будуть виконуватися за рахунок коштiв з iнших джерел (Державного та обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного та обласного фондiв регiонального розвитку тощо) в Перелiку природоохоронних заходiв можливе передбачення видаткiв, не розподiлених на момент його затвердження.

Перелiк природоохоронних заходiв, фiнансування яких здiйснюється з мiського фонду охорони навколишнього природного середовища та iнших джерел, додається (додаток 2).

Фiнансування Програми

Обсяг коштiв якi пропонується  залучити  на виконання програми  складає 27 471 тис. гривень.

На 2020 рік обсяг та джерела фiнансування будуть визначатися щорiчно при затвердженнi державного, обласного та мiсцевого бюджетiв на вiдповiдний рiк чи при внесеннi змiн до показникiв бюджетiв (додаток 1).

Фiнансування цiєї Програми здiйснюється мiським фiнансовим управлiнням вiдповiдно до замовлень головних розпорядникiв коштiв та в межах надходжень до мiського бюджету.

В результатi реалiзацiї Програми буде забезпечено:

- припинення забруднення рiчок та iнших водойм територiї стiчними водами;

- використання побутових i промислових вiдходiв як вторинної сировини;

- покращання екологiчної ситуацiї територiї Великомостівської мiської ради;

- зменшення викидiв в атмосферу;

- залучення об’єднань громадян до здiйснення екологiчних програм i рiзних природоохоронних заходiв та використання громадської думки в процесi прийняття екологiчно значущих рiшень.

Контроль за станом виконання Програми

Координацiю та контроль за станом виконання Програми здiйснює виконавчий комiтетом Великомостівської мiської ради.

Контроль за цiльовим та ефективним використанням коштiв покладається на розпорядникiв коштiв, замовникiв заходiв та виконавцiв робiт.

         

Міський голова                                                        Ройко Я. Г.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Природоохоронних заходів»

 1. Ініціатор розроблення Програми:

Великомостівська міська рада.

 1. Дата, номер і виконавець розробленої Програми:

Рішення  Великомостівської міської ради

№ 841 від 12.12.2019р.

 1. Розробник Програми:

Великомостівська міська рада. 

 1. Відповідальний виконавець Програми:   

Великомостівська  міська  рада

 1. Термін реалізації Програми:

2020 рік.

 1. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у Програмі

Міський бюджет.

 1. Загальний обсяг фінансування для реалізації Програми:

15 890, 00 грн.

Міський голова                                                        Ройко Я. Г.Рішення сесії №841 від 12.12.2019р. Про затвердження Програми «Природоохоронних заходів»

Рішення сесії №940 від 23.03.2020р. Про внесення змін та доповнень до Програми «Природоохоронних заходів»

Рішення сесії №1002 від 16.04.2020р. Про внесення змін та доповнень до Програми «Природоохоронних заходів»

Рішення сесії № 1066 від 02.06.2020р. Про  внесення змін та доповнень до Програми «Природоохоронних заходів»


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень