Пошук

Програма профiлактики та протидiї злочинностi на території Великомостівської міської ради на 2020 рiк

Дата: 14.09.2021 14:45
Кількість переглядів: 298

Фото без описуЗАТВЕРДЖЕНО

рiшенням сесії Великомостівської

мiської ради № 844 від 12.12.2019 року

 

 

 

МIСЦЕВА ЦIЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПРОФIЛАКТИКИ ТА ПРОТИДIЇ ЗЛОЧИННОСТI

на території Великомостівської міської ради на 2020 рiк

I. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Важливо зазначити, що наше мiсто живе i функцiонує цiлодобово за рахунок шахт, що в певнiй мiрi суттєво вiдбивається i на скоєннi  злочинiв у нiчний перiод часу.

Таким чином, рiвень забезпечення безпеки мiста та її жителiв вiд рiзного виду загроз життю, здоров'ю i майну не повною мiрою вiдповiдає загальновизнаним стандартам безпеки, притаманним, зокрема, європейським мiстам.

Основною причиною такого стану справ є розрiзненiсть системи суб'єктiв профiлактики правопорушень усiх рiвнiв, вiдсутнiсть комплексностi в пiдходi до проблеми забезпечення безпеки мiста.

У цих умовах прiоритетними напрямами є створення систем соцiальної профiлактики правопорушень, комплексного забезпечення безпеки населення, територiї та об'єктiв на територiї мiста, яке, у свою чергу, вимагає розробки та реалiзацiї довгострокових заходiв органiзацiйного, практичного, профiлактичного та нормотворчого характеру. Початковим етапом комплексного пiдходу до питання забезпечення безпеки в мiстi є ця Програма, 

II. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

- забезпечення ефективної реалiзацiї державної полiтики у прiоритетному напрямi розвитку держави, зокрема, у сферi профiлактики правопорушень шляхом здiйснення комплексу заходiв, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних дiянь, а також налагодження дiєвої спiвпрацi правоохоронних органiв та органiв мiсцевого самоврядування;

- сприяння стабiльному соцiально-економiчному розвитку мiста, покращенню iнвестицiйного клiмату;

- пiдвищення рiвня правопорядку, забезпечення безпеки населення м. Великі Мости, гостей, вдосконалення дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних органiв, покращення їх матерiально-технiчного забезпечення.

III. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХIВ I ЗАСОБIВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, НЕОБХIДНОСТI КОМПЛЕКСНОГО ВИРIШЕННЯ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ, ОБСЯГIВ ТА ДЖЕРЕЛ ФIНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Необхiднiсть комплексного вирiшення питання забезпечення безпеки  в м. Великі Мости обґрунтовується тим, що характерною ознакою нашого мiста  є наявнiсть певної кiлькостi потенцiйно небезпечних об'єктiв, близькiсть до державного кордону. Це визначає високу небезпеку для життя й здоров'я населення, ймовiрнiсть виникнення й тяжкiсть можливих наслiдкiв надзвичайних ситуацiй рiзного характеру.

Реалiзацiя заходiв, щодо яких орiєнтовнi обсяги фiнансування в Програмi не зазначенi, здiйснюється в межах коштiв, передбачених у державному i мiському бюджетi на вiдповiдний рiк, коштiв правоохоронних органiв, вiдповiдальних за виконання визначених програмою заходiв, а також за рахунок iнших джерел, не заборонених законом.

Поряд з цим реалiзацiя Програми, призвиде до пiдвищення рiвня правопорядку, забезпечення безпеки населення мiста.

IV. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОГРАМИ

З метою реалiзацiї проекту централiзованої системи вiдеонагляду м. Великі Мости необхідно:

- встановити камери вiдеоспостереження  визначених технiчних параметрiв.

- створення бази даних розпiзнаних номерних знакiв з можливiстю пошуку та створення звiтiв по базах даних;

- наявнiсть системи iнтелектуального вiдеоаналiзу розпiзнавання обличчя людини  в режимi реального часу та створення вiдповiдних баз даних.

При встановленнi системи вiдеоспостереження необхiдно врахувати можливiсть її iнтеграцiї в iнформацiйну систему ситуацiйного центру Управлiння органiзацiйно-анiлiтичного забезпечення та оперативного реагування (УОАЗОР) ГУНП у Львiвськiй областi з метою оперативного реагування на вчиненi правопорушення та профiлактики правопорушень.

Основнi завдання Програми:

- вдосконалення системи реагування на заяви та повiдомлення про злочини та правопорушення;

- впровадження сучасних технiчних засобiв, якi сприятимуть профiлактицi та протидiї злочинностi (систем вiдеоспостереження, засобiв екстреного виклику полiцiї тощо);

- покращення iнформацiйно-аналiтичного забезпечення органiв державної влади та правоохоронних органiв з використанням сучасних телекомунiкацiйних i iнформацiйних технологiй;

- активiзацiя участi громадськостi в забезпеченнi правопорядку в мiстi;

- провадження просвiтницької дiяльностi, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних дiянь;

- здiйснення заходiв, спрямованих на пiдвищення рiвня моральностi в суспiльствi, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя, запобiгання проявам расової та релiгiйної нетерпимостi;

- створення необхiдних умов для запобiгання в житлових будинках i на прибудинкових територiях нещасним випадкам, дорожньо-транспортним та iншим пригодам, що можуть спричинити шкоду здоров'ю людей, пошкодження або знищення майна.

Соцiальний ефект реалiзацiї Програми:

Передбачається, що реалiзацiя Програми до 2020 року дасть можливiсть:

- скоротити кiлькiсть злочинiв проти життя та здоров'я особи, майнових злочинiв;

- пiдвищити рiвень розкриття тяжких та особливо тяжких видiв злочинiв;

- забезпечити високий рiвень громадського порядку та безпеки;

- пiдвищити ефективнiсть та оперативнiсть роботи полiцiї з реагування на заяви i повiдомлення громадян про злочини, розшуку i затримання злочинцiв у найкоротший термiн;

- покращити профiлактику правопорушень у середовищi неповнолiтнiх та молодi;

- забезпечити збереження майна фiзичних та юридичних осiб, комунального, вiдомчого й iншого житлового фонду;

- залучити громадян до активної дiяльностi з охорони правопорядку у м. Великі Мости

- пiдвищити рiвень довiри населення до органiв державної влади.МIСЦЕВА ЦIЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПРОФIЛАКТИКИ ТА ПРОТИДIЇ ЗЛОЧИННОСТI

на території Великомостівської міської ради на 2020 рiк

Паспорт Програми

  1.  

Ініціатор розроблення

Програми

 

Депутати Великомостівської міської ради

  1.  

Підстава для розроблення

 

пп. 22 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Мінекономіки України від 04.12.2006 року №367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»,

Бюджетний кодекс України

  1.  

Розробник Програми

Виконавчий комітет Великомостівської міської ради

  1.  

Співрозробники Програми

Депутати Великомостівської міської ради

  1.  

Головний розпорядник бюджетних коштів

Великомостівська міська рада

  1.  

Відповідальний виконавець Програми

Великомостівська міська рада

  1.  

Учасники програми

 

  1.  

Термін реалізації Програми

2020 рік

  1.  

Етапи виконання Програми

2020 рік

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Міський бюджет

  1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, усього,

у тому числі:

0

9.1.

коштів міського бюджету

0

9.2.

коштів інших джерел

-

 

Міський голова                                                     Я. Г. РойкоРішення сесії №844 від 12.12.2019р. Про затвердження мiсцевої цiльової комплексної Програми профiлактики та протидiї злочинностi на території Великомостівської міської ради на 2020 рiк


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень