Пошук

Створення резервного фонду та затвердження Положення про використання коштів резервного фонду бюджету Великомостівської міської ради (територіальної громади)

Дата: 20.09.2021 15:08
Кількість переглядів: 317

Фото без описуДодаток №1

до рішення Великомостівської міської ради

№ 176 від 20.05.2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок використання коштів з резервного фонду бюджету Великомостівської міської  ради (територіальної громади)

Загальні положення

1.1. Положення про порядок використання коштів з резервного фонду бюджету Великомостівської міської  ради (територіальної громади) (далі – Положення), визначає напрями використання коштів резервного фонду бюджету Великомостівської територіальної громади(надалі – Резервний фонд). Встановлює порядок виділення коштів із Резервного фонду та звітування про їх використання.

1.2. Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету на поточний рік.

1.3. Резервний фонд бюджету Великомотсівської територіальної громади не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету Великомостівської територіальної громади.

1.4. Розподіл суми бюджетного призначення Резервного фонду  провадиться за рішенням виконавчого комітету.

2. Напрями та умови використання коштів з Резервного фонду міського бюджету:

2.1. Кошти Резервного фонду  можуть використовуватися на здійснення:

а) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;

б) інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами міської ради підстав для проведення таких заходів.

2.2. До непередбачених заходів, визначених у підпункті "б" пункту 2.1 цього Положення, не можуть бути віднесені:

обслуговування та погашення державного боргу чи боргу місцевого самоврядування;

додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у бюджеті;

капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;

придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації або втрати цього житла під час пожежі або зсуву грунту за рішенням комісії з питань ТЕБ та НС.

надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Великомостівською міською радою.

2.3. Рішення про виділення коштів з Резервного фонду приймається тільки в межах призначення на цю мету у бюджеті і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.

3. Подання та розгляд звернень про виділення коштів з Резервного фонду:

3.1. Звернення про виділення коштів з резервного фонду подаються підприємствами, установами, організаціями (далі - заявники) до виконавчого комітету Великомотівської міської  ради.

3.2. У зверненні зазначається:

- напрям використання коштів резервного фонду;

- головний розпорядник бюджетних коштів Великомостівського міського  бюджету, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду (у разі необхідності);

- обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду, в тому числі на умовах повернення;

- підстави для здійснення заходів за рахунок коштів міського бюджету;

- інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені.

3.3. До звернення  додаються:

розрахунки обсягу коштів з Резервного фонду;

перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших заходів;

документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини непроведення страхування);

інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з Резервного фонду на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, а також інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з Резервного фонду за напрямами, передбаченими у підпункті "а" пункту 2.1 цього Положення, до звернення також обов'язково додаються:

акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;

узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.

3.4. У разі необхідності виділення коштів з Резервного фонду на цілі, передбачені у пункті 2.3 цього Положення, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.

3.5. Керівництво міської ради не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення Фінансовому відділу  для розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з Резервного фонду. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші органи міської  ради.

У разі потреби керівництво міської ради дає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів Резервного фонду.

У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах третьому - п'ятому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки фінансовому відділу міської  ради.

3.6. Фінансовий відділ міської ради розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з Резервного фонду, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з Резервного фонду і наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи та надсилає їх у тижневий термін на розгляд міському голові.

3.7. Виконавчий комітет Великомостівської міської ради разом з комісією за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 3.5 цього Положення, та пропозицій фінансового відділу робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з Резервного фонду, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з Резервного фонду, а також щодо оцінки наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи з Резервного фонду.

3.8. У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 2.1 – 2.5 цього Положення, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 3.2 і 3.3 цього Положення, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з Резервного фонду, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це міському голові.

У разі коли загальний обсяг коштів, виділених з Резервного фонду відповідно до прийнятих рішень, досягне обсягу призначення, затвердженого в бюджеті для Резервного фонду, фінансовий відділ  невідкладно повідомляє про це міському  голові.

4. Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з Резервного фонду

4.1. Фінансовий відділ міської  ради  є відповідальним за підготовку та подання проектів рішень виконавчого комітету про виділення коштів з Резервного фонду.

4.2. У разі потреби керівництво міської ради може скоротити термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення виконавчого комітету про виділення коштів з Резервного фонду.

5. Виділення коштів з Резервного фонду, ведення обліку та звітності

5.1. Після прийняття рішення виконавчого комітету про виділення коштів з Резервного фонду:

а) фінансовий відділ  під час визначення бюджетної програми з Резервного фонду закріплює за нею код функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів Резервного фонду, затвердженого зазначеним рішенням виконавчого комітету, і вносить в установленому порядку зміни до розпису міського бюджету.

5.2. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису міського бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

5.3. Управління Державної казначейської служби України у Сокальському  районі після внесення змін до розпису бюджету Великомостівської міської ради  здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду провадяться згідно Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 23.08.2012 №938 з внесеними до нього змінами, за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів Великомостівської міської ради, якому виділено кошти з резервного фонду, Управлінню Державної казначейської служби України у Сокальському районі переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, або інших заходів, погоджених з Великомостівською міською  радою копії договору про повернення до бюджету коштів, виділених з резервного фонду бюджету на умовах повернення, укладеного між головним розпорядником бюджетних коштів бюджету Великомостівської міської ради  та розпорядником бюджетних коштів бюджету  Великомостівської міської ради  нижчого рівня або їх одержувачем.

5.4. Додатково кошти з Резервного фонду протягом одного бюджетного періоду для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови використання головним розпорядником раніше виділених коштів з Резервного фонду та подання фінансовому відділу  звіту про їх цільове використання.

5.5.  Фінансовий відділ Великомостівської міської ради щомісяця надає звіт про використання коштів з  резервного фонду бюджету в ДКС України, через структурні підрозділи.

5.6. Контроль за використанням коштів, виділених з Резервного фонду, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Міський голова                                           Ярослав Ройко


Рішення сесії №176 від 20.05.2021р. Про створення резервного фонду та затвердження Положення про використання коштів резервного фонду бюджету Великомостівської міської ради (територіальної громади)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень