Пошук

Програма розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради

Дата: 20.09.2021 15:10
Кількість переглядів: 469

Фото без описуЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії Великомостівської міської ради 

№238 від 27.05. 2021р.

 

Програма розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради

на 2021 рік

1. Вступ

  Освiта – наука i мистецтво озброїти  молоде поколiння українцiв знаннями про труднощi i проблеми, з якими їм  доведеться зiткнутися в життi, та засобами подолання труднощiв i розв’язання проблем.

  Сьогоднi мисляча людина зобов’язана спостерiгати, аналiзувати, вносити пропозицiї, вiдповiдати за ухваленi рiшення й умiти долати конфлiкти й суперечностi. А для цього освiта повинна бути iнновацiйною, скерованою на формування свiтогляду, основаного на багатокритерiйностi рiшень, терпимостi до iнакомислення й вiдповiдальностi за свої дiї.

  Рiвень освiти впливає на ефективнiсть соцiальної iнтеграцiї нового поколiння, його готовнiсть до самостiйного життя i успiшної дiяльностi в сучасному свiтi. Молодий українець сьогоднi  змушений бути мобiльним, бiльш поiнформованим, громадянськоактивним i вiдповiдальним, а вiдтак умотивованим до свого розвитку, навчання, освiти. Отже, й освіта повинна бути iнакшою, нiж це було двадцять рокiв тому. Вона теж має стати мобiльнiшою, вiдкритою до змiн, ефективнiшою в  умовах фiнансово-економiчної нестабiльностi, соцiальної розмежованостi у суспiльствi, повинна краще забезпечувати потреби населення.

     Освiта стає стратегiчною сферою, що забезпечує нацiональну безпеку. Рiвень конкурентноспроможностi країни у багатьох сферах її життя залежить вiд рiвня освiтньої пiдготовки пiдростаючого поколiння. Надважливим завданням є вихiд освiти мiста на ринок свiтових освiтнiх послуг, розширення участi навчальних закладiв, педагогiв та учнiв у проектах мiжнародних органiзацiй i спiвтовариств.

2. Мета та основнi завдання Програми:

   Мета програми – створення умов для розвитку доступної та якiсної системи освiти мiста, розвитку особистостi i творчої самореалiзацiї кожного громадянина, виховання молодого поколiння людей, якi будуть ефектвно працювати i навчатися впродовж життя, зберiгати i примножувати цiнностi нацiональної культури i громадянського суспiльства, розвивати i змiцнювати незалежну та правову Державу Україна як невiд’ємну складову європейської та свiтової спiльноти.

       Основнi завдання:

- створення для громадян рiвних можливостей для здобуття освiти;

- постiйне пiдвищення якостi, оновлення змiсту та форм органiзацiї навчально-виховного процесу;

- запровадження освiтнiх iнновацiй, iнформацiйних технологiй;

- розвиток iнтелектуального i творчого потенцiалу мiста;

- забезпечення навчальних закладiв сучасними засобами навчання i виховання;

- пiдвищення рiвня забезпеченостi ЗО сучасними технiчними засобами навчання з природничо-математичних  i технологiчних дисциплiн;

- iнтеграцiя освiти мiста у європейський  та свiтовий освiтнiй простiр;

- удосконалення створених механiзми державно-громадського регулювання якостi освiти мiста;

- покращення матерiально-технiчної бази навчальних закладів.

3. Загальнi положення:

Для досягнення мети та  виконання завдань,  визначених у Програмi, розроблено систему заходiв, що вiдображенi у роздiлi VIII «Перелiк завдань, заходiв, показникiв та очiкуванi результати Програми». Розкрито завдання та заходи щодо удосконалення розвитку освiтньої галузi,  наголошено на нацiональному характерi освiти i виховання, рiвних можливостях для здобуття якiсної освiти, пiдкреслено першочергову необхiднiсть застосування iнновацiйних та iнформацiйних технологiй. Сформовано вимоги до сучасного управлiння освiтою, вказано на необхiднiсть та шляхи удосконалення роботи педагогiчних кадрiв, якi б були спроможнi працювати над пiдвищенням якостi знань. Визначено завдання у сферi мiжнародної спiвпрацi.

    Програма базується на сучасних теоретичних положеннях та концепцiях новiтньої вiтчизняної i зарубiжної педагогiки, в її основi – визнання прiоритетної ролi особистостi та забезпечення її iндивiдуальних освiтнiх потреб.

      Вiддiл освiти та  заклади освіти мають право укладати угоди про спiвробiтництво з органами управлiння освiтою та  закладами освіти зарубiжних країн, мiжнародними органiзацiями, фондами у встановленому законодавством порядку.

      Особливiстю Програми є рацiональне i ефективне використання бюджетних коштiв, а також залучення iнших асигнувань.

4. Фiнансово-економiчне та ресурсне забезпечення:

    Фiнансово-господарська дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до законiв України «Про освiту», «Про бюджетну систему України», «Про власнiсть», «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та iнших нормативно-правових актiв.

     Фiнансове забезпечення здiйснюється в межах призначень коштiв, передбачених мiським бюджетом, обласним бюджетом, а також iз залученням iнших коштiв, не заборонених чинним законодавством (додаток).

5. Очiкуваний результат:

   Виконання Програми дасть змогу:

- наблизити освiту до європейських вимiрiв i стандартiв;

- забезпечити високу якiсть навчання i виховання через впровадження новiтнiх педаагогiчних та iнформацiйних технологiй, поглиблення iнтеграцiї освiти, пiдвищення квалiфiкацiї, компетентностi та вiдповiдальностi педагогiчних кадрiв;

- створити рiвнi умови та можливостi для здобуття громадянами повноцiнної якiсної освiти, особистiсного розвитку i творчої самореалiзацiї;      

- продовжити запровадження енергозберiгаючих технологiй у закладах освіти;

6. Прикiнцевi положення:

   До Програми можуть бути внесенi змiни та доповнення у зв’язку з:

- прийняттям нових нормативних актiв у галузi освiти;

- коригуванням бюджету освiти вiдповiдно до фiнансово-господарських можливостей мiста;

- формуванням додаткових фiнансових надходжень та матерiально - технiчних ресурсiв;

- розробленням заходiв щодо проведення поточних, капiтальних ремонтних робiт, реконструкцiй навчальних закладiв, покращення їх матерiально-технiчної бази у вiдповiдному навчальному роцi ( затверджується органами мiсцевого самоврядування).

    Координацiя i контроль за виконанням Програми покладається на вiддiл освiти Великомостівської  мiської ради Сокальського району Львiвської областi.

    Програма набуває чинностi з дня затвердження Великомостівською мiською радою.

 

                    Міський голова                                                      Ярослав РОЙКО


8. Перелiк завдань, заходiв, показникiв та очiкуванi результати Програми.

 

 

Назва завдання,

 

напрямку дiяльностi

 

Заходи завдання

 

Строк

 

виконання

 

Виконавець

 

завдання,

 

заходу

 

Фiнансування

 

Очiкуванi результати

 

Джерела

 

Обсяги

 

I. Iнфраструктура та матерiально-технiчне забезпечення

 

1.2.Закупiвля обладнання для кабінетів природничо-математичного циклу

 

1.2.1. Закупити мультимедiйне обладнання.

 

1.2.2.Закупiвля комп’ютерної технiки для кабiнетiв.

 

1.2.3.Закупити меблi для навчальних кабiнетiв та навчальне приладдя.

 

2021

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

Покращення матерiально-технiчної бази ЗО.

 

Впровадження новiтнiх технологiй при викладаннi предмету.

 

1.3.Участь в обласному конкурсi мiкропроектiв мiсцевого розвитку у Львiвськiй областi «Освiтня галузь».

 

1.3.1.Пiдготувати проекти.

 

Сiчень-

 

Серпень

 

(щороку)

 

Заклади освіти

 

 

 

Обласний

 

бюджет

 

Мiський

 

бюджет

 

 

 

Зменшення споживання енергоносiїв.

 

Створення комфортного середовища для учасникiв навчаль но-виховного процесу

 

1.4.Проведення капiтальних ремонтiв будiвель

 

 

 

 

 

- ремонт покрiвлі Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської  міської;

 

20р 21

 

Міська рада

 

Мiський

 

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

165 082,0

 

 

 

Зменшення споживання енергоносiїв.

 

Створення комфортного середовища для учасникiв навчально-виховного процесу

 

- ремонт систем опалення;

 

- ремонт систем опалення;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ремонт спортивного залу, 

 

актової зали;

 

- утеплення стiн фасаду;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ремонт санвузлiв Двірцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської міської ради ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 698,0

 

 

 

 

 

- ремонт роздягальнi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реклинецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298 590,0

 

 

 

 

 

- ремонт харчоблоку  Бутинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299 141,0

 

- ремонт харчоблоку Двірцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298 860,0

 

 

 

- ремонт цехів харчоблоку  Реклинецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297 600,0

 

-ремонт приміщень плавального басейну Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

487 785,0

 

-ремонт цехів харчоблоку   ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

498 974, 0

 

 

 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської  міської ради

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт приміщення Куличківської філії Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів

 

 

 

 

 

Ремонт харчоблоку Борівської філії Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів

 

 

 

ремонт харчоблоку Купичвільського ЗЗСО І-ІІступенів Великомостівської міської ради

 

 

 

капітальний ремонт приміщення харчоблоку та підлоги в кабінеті української мови Боянецького ЗЗСО І-ІІ ступенів Великомостівської міської ради

 

 

 

капітальний ремонт підлоги Купичвільського ЗЗСО І-ІІ ступенів Великомостівської міської ради Львівської області

 

 

 

система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням людей в частині систем оповіщення про пожежу та покажчиків напряму евакуювання у Бутинському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської міської ради

 

 

 

 

 

система  пожежної сигналізації та система керування евакуюванням людей в частині систем оповіщення про пожежу та покажчиків напряму евакуювання у Великомостівському  ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299 300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 868,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336 557,0

 

 

 

 

 

 

 

298 532,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297 733,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249 000,0

 

1.5.Провести закупiвлю спортивного, музичного  iнвентаря для ЗО

 

1.5.1.Провести процедуру  закупiвлi

 

Квiтень-вересень

 

 

 

Мiський

 

бюджет

 

 

 

Пiдвищення якостi проведення урокiв з фiзичної культури

 

1.6.Ремонтні роботи у ЗДО,ЗО,ПЗО

 

1.6.1. Провести капiтальний ремонт примiщення групи, класів.

 

1.6.2. Провести закупiвлю меблiв, м’якого iнвентаря, посуду, дитячого та спортивно ігрових майданчиків

 

2021

 

Міська рада

 

Мiський

 

бюджет

 

 

 

Покращення показника охоплення дiтей ЗДО.

 

Забезпечення права

 

дiтей на дошкiльну освiту.

 

1.7.Проведення прийому дiтей у ЗДО через систему електронного облiку.

 

1.7.1.Удосконалення єдиного пiдходу до прийому дiтей у ЗДО мiста.

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення прозоростi прийому дiтей до ЗДО.

 

1.8. Надавати постiйний доступ ЗО до мережi IНТЕРНЕТ

 

1.8.1.Проведення автоматизацiї документообiгу, процесу управлiння НЗ.

 

1.8.2. Створення єдиного iнформацiйного простору системи освiти ТГ.

 

2021

 

 

 

 

 

Мiський бюджет

 

 

 

Охоплено мережею «Iнтернет» усi ЗО вiльний доступ до електронної бiблiо теки навчальної iнформацiї

 

1.9.Придбання обладнання для проведення онлайн конференцiй, iнтернет-урокiв в режимi онлайн

 

1.9.1.Використовувати iнновацiйнi технологiї на уроках та в освiтнiй дiяльностi

 

2021

 

 

 

Мiський

 

бюджет

 

 

 

Змiни iнструментарiю в навчальному процесi, засади професiйної педагогiчної роботи

 

1.10.Оснащення кабiнетiв iнформатики новими НКК

 

1.10.1. Створити   iнформацiйно-освiтнє середовище з використанням сучасних  апаратно-програмних засобiв IКТ.

 

1.10.2. Забезпечити технiчнi i методичнi передумови для забезпечення iнформацiйної культури учнiв.

 

2021

 

 

 

Мiський бюджет

 

 

 

Удосконалення рiвня сформованостi у учнiв ЗО навичок використання IКТ у практичнiй дiяльностi.

 

1.11.Забезпечення ЗДО, ЗО комп’ютерною технiкою

 

1.11.1. Провести закупiвлю комп’ютерної технiки.

 

2021

 

 

 

Мiський бюджет

 

 

 

Формування у дiтей комп’ютерної грамот ностi.

 

Пiдвищення комп’ютерної грамотностi педагогiв.

 

1.12.Облаштування кабiнетiв    «Захист Вiтчизни»

 

1.12.1. Закупити макет автомата

 

Калашникова (АК).

 

1.12.2. Закупити пневматичнi гвинтiвки.

 

2021

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

Покращення практичних навичок i вмiнь учнiв

 

1.13. Придбання обладнання для харчоблоків у ЗО

 

1.13.1. Провести закупiвлю обладнання для харчоблоків

 

2021

 

 

 

Мiський бюджет

 

 

 

Покращення якості харчування учасників освітнього процесу

 

1.14. Облаштування автоматичної установки пожежної сигналізації  ЗО

 

1.14.1.  Провести процедуру  закупiвлi,

 

2021

 

 

 

Мiський бюджет

 

 

 

 

 

1.15.  Придбання  планшета та принтера для Великомостівського ЦДЮТ

 

1.15.1.  Провести процедуру  закупiвлi.

 

2021

 

 

 

Мiський бюджет

 

30 000,0

 

Покращення матерiально-технiчної бази

 

II.Змiст освiти

 

2.1. Урiзноманiтнювати органiзацiйнi та методичнi форми здобуття дошкiльної освiти, загальної середньої освiти

 

2.1.1. Органiзацiя роботи ВЕБ-сайтiв

 

2.1.2.Реалiзацiя завдань Базового компонента дошкiльної освiти, Державних стандартiв загальної середньої освiти.

 

2.1.3.Здiйснювати квалiметричну модель оцiнювання рiвня розвитку дитини старшого дошкiльного вiку

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

Оперативне розмiщення iнформацiї щодо дiяльностi закладу.

 

Забезпечення рiвного доступу громадян до освiти.

 

Об’єктивна iнформацiя про якiсть органiзацiї освiтнього процесу в ЗДО

 

2.2. Запровадження дистанцiйних технологiй навчання у ЗДО

 

2.2.1. Впровадження у систему дошкiльної освiти вебiнарiв на основi iнтернет-технологiй

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

Iнтерактивна взаємодiя  батькiв вихованцiв iз працiвниками ЗДО; надання консультацiйного супро воду.

 

2.3. Упровадження медiаосвiти

 

у початковiй школi ЗО

 

2.3.1. Виступи на колегiях вiддiлу освiти.

 

2.3.2.Проведення майстер-класiв

 

Учителями, якi впроваджують

 

медiаосвiту

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

Формування медiакультури серед учасникiв навчальновиховного процесу.

 

Пiдготовка особистостi до безпечної та ефективної взаємодiї iз сучасною системою масмедiа.

 

2.4. Органiзацiя розробок програм факультативiв i гурткiв для 5-11 класiв

 

2.5.1.Розробити навчальнi програми, враховуючи iнтереси та здiбностi учнiв.

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

Пiдвищення якостi освiти.

 

Розширення знань учнiв iз шкiльних предметiв

 

2.5.Забезпечувати нацiональну та соцiальну спрямованiсть

 

виховного процесу. Патрiотичнiсть, гуманнiсть, людиноцентризм, моральнiсть, захист прав та законних iнтересiв дiтей

 

2.8.2. Здiйснювати навчально-вихов ний процес з урахуванням стратегiї нацiонально –патрiотичного виховання дiтей та молодi на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України № 580/2015

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечено умови для соцiального захисту школярiв, унеможливлення порушення прав дiтей.

 

У випускникiв сформовано патрiотизм, готовнiсть захищати свої права.

 

2.6.Оздоровлення учнiв

 

2.9.1. Оздоровлювати у лiтнiй перiод дiтей, котрi потребують особливої соцiальної уваги i пiдтримки.

 

2.9.2. Органiзовувати роботу пришкiльних таборiв

 

2021

 

 

 

Мiський

 

Бюджет

 

 

 

Мiський

 

бюджет

 

 

 

Надання послуг з оздоровлення та вiдпочинку дiтям, якi потребують особливої уваги i пiдтримки.

 

Створення умов для змiцненя фiзичного та психiчного здоров’я дiтей у лiтнiй перiод.

 

2.7 Створення умов для дітей з особливими потребами

 

Створення кабінетів інклюзивної освіти

 

2021

 

 

 

Міський
бюджет

 

 

 

 

 

III.Кадри, професiйний розвиток педпрацiвникiв

 

3.1. Поширення кращого педагогiчного досвiду

 

3.1.1. Проведення мiського конкурсу «Вихователь року», «Вчитель року»

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

Стимулювання вихователiв ЗДО, учителiв ЗО Впровадження iнновацiйних форм та методiв органiзацiї освiтньо-виховного процесу

 

3.2. Пiдготувати вчителiв до роботи за новими освiтнiми програмами у 10-11 класах

 

3.3.1. Провести секцiйнi навчання

 

учителiв

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

Надання якiсних освiтнiх послуг учням 10-11 класiв з метою покращення навчальних досягнень

 

3.3. Пiдготувати вчителiв до роботи за оновленими навчальними програмами для учнiв 5-9 класiв ЗО

 

3.4.1. Провести секцiйнi навчання учителiв

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження механiзму реалiзацiї завдань компетентнiсно го пiдходу в навчаннi в контекстi положень «Нової української  школи згiдно з Державними стандар тами

 

 

 

3.5. Залучити педагогiчних працiвникiв до роботи у пунктах проведення ЗНО

 

3.5.1. Сформувати базу даних

 

3.5.2. Збiр пакету копiй документiв

 

3.5.3.Забезпечити навчання iнструкторiв, проведення iнструктажiв

 

Щороку

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення рiвного доступу випускникiв до вищої освiти.

 

3.6. Надавати педпрацiвникам грошову винагороду в розмiрi за сум лiнну працю, зразкове виконання службових обов’язкiв

 

3.6.1. Планування коштiв

 

2021

 

 

 

Мiський

 

бюджет

 

 

 

Стимулювання педпрацiвникiв за резуль татами роботи; покращення професiйної майстерностi  

 

IV.Управлiння освiтньою галуззю

 

4.1.Оптимiзацiя функцiй усiх ланок системи управлiння освiтою

 

4.1.1.Чiтке розмежування повноважень i вiдповiдальностi мiж усiма ланками освiти.

 

4.1.2.Скорочення обсягiв документообiгу.

 

4.1.3. Посилення ролi батькiвських i пiклувальних рад в управлiння ЗО.

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

Перехiд до державногромадського управлiння освiтою.

 

4.2 Звiт керiвникiв ЗДО, ЗО про здiйсненя керiвницва  закладом освіти.

 

4.3.1. Аналiз результатiв голосування

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

Поєднання державного i громадського контролю за роботою НЗ.

 

Посилення контролю за дiяльнiстю керiвника

 

4.3. Забезпечення контролю за додержавнням Базового компонента дошкiльної освiти та Державного стандарту загальної середньої освiти

 

 

 

 

 

4.4.1. Проведення методичного супрводу та державного iнспектування ЗО

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

Пiдвищення якостi органiзацiї навчально виховного процесу.

 

4.4. Модернiзацiя змiсту позашкiльної освiти

 

4.5.1. Розробити критерiї визначення ефективностi роботи гурткiв ПЗО

 

4.5.2. Оновлювати до 15 % напрямкiв гурткiв.
4.5.2 Оновлення змісту роботи відносно сучасних технологій.

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задоволення потреб мешканцiв у якiснiй позашкiльнiй освiтi

 

V.Мiжнародне спiвробiтництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Укласти Угоди про мiжнародне спiвробiтництво

 

5.1. 1.Налагодити партнерськi зв’язки з навчальними закладами iнших держав

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

Пiдвищення якостi освiти через поширення прогресивного мiжнародного досвiду

 

5.2. Участь у проектах для отримання грантiв мiжнародних фондiв та органiзацiй

 

5.2.1.Розширити участь ЗО, педагогiв,  учнiв у проектах мiжнародних органiзацiй i спiвтовариств.

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

Залучення iноземних iнвестицiй

 

 

          Міський голова                                                                                              Ярослав РОЙКО


Додаток

до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради

 

 

Обсяг коштiв, якi пропонується залучати на виконання Програми

 

2021 рiк

 

Мiсцевий бюджет

 

4 461 720,0

 

Обласний бюджет

 

-

 

Iншi кошти, не забороненi чинним зако-

 

нодавством

 

-

 

Усього

 

4 461 720,0

 

 

          Міський голова                                                                Ярослав РОЙКО


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради

 1.Ініціатор розроблення програми:

Великомостівська міська рада

2.Дата, номер і назва документа про затвердження програми:

 Рішення №238 від 27.05.2021 року

3.Розробник програми: Великомостівська міська рада

4.Співрозробники програми: Депутати міської ради

5.Відповідальний виконавець програми: Великомостівська міська рада

6.Термін реалізації програми:     2021 рік.

7.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм):

Місцевий бюджет, інші бюджети

8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: -

9.Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених в бюджеті Великомостівської міської ради на 2021 рік: 4 461 720,00 грн

            

 Міський голова                                                                Ярослав РОЙКО


Рішення сесії №238 від 27.05.2021р. Про затвердження Програми розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради

Рішення сесії №348 від 20.08.2021р. Про внесення змін в Програму розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради

Рішення сесії №448 від 29.09.2021р. Про внесення змін в Програму розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради

Рішення сесії № 468 від 02.11.2021р. Про внесення змін в рішення Великомостівської міської ради № 448 від 29.09.2021 року

Рішення сесії № 525 від 30.11.2021р. Про внесення змін в рішення Великомостівської міської ради № 448 від 29.09.2021 року

Рішення сесії №608 від 22.12.2021р. Про внесення змін в рішення Великомостівської міської ради № 448 від 29.09.2021 року

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень