1. Вступ

   Освiта – наука i мистецтво озброїти  молоде поколiння українцiв знаннями про труднощi i проблеми, з якими їм  доведеться зiткнутися в життi, та засобами подолання труднощiв i розв’язання проблем.

   Сьогоднi мисляча людина зобов’язана спостерiгати, аналiзувати, вносити пропозицiї, вiдповiдати за ухваленi рiшення й умiти долати конфлiкти й суперечностi. А для цього освiта повинна бути iнновацiйною, скерованою на формування свiтогляду, основаного на багатокритерiйностi рiшень, терпимостi до iнакомислення й вiдповiдальностi за свої дiї.

   Рiвень освiти впливає на ефективнiсть соцiальної iнтеграцiї нового поколiння, його готовнiсть до самостiйного життя i успiшної дiяльностi в сучасному свiтi. Молодий українець сьогоднi  змушений бути мобiльним, бiльш поiнформованим, громадянськоактивним i вiдповiдальним, а вiдтак умотивованим до свого розвитку, навчання, освiти. Отже, й освіта повинна бути iнакшою, нiж це було двадцять рокiв тому. Вона теж має стати мобiльнiшою, вiдкритою до змiн, ефективнiшою в  умовах фiнансово-економiчної нестабiльностi, соцiальної розмежованостi у суспiльствi, повинна краще забезпечувати потреби населення.

  Освiта стає стратегiчною сферою, що забезпечує нацiональну безпеку. Рiвень конкурентноспроможностi країни у багатьох сферах її життя залежить вiд рiвня освiтньої пiдготовки пiдростаючого поколiння. Надважливим завданням є вихiд освiти мiста на ринок свiтових освiтнiх послуг, розширення участi навчальних закладiв, педагогiв та учнiв у проектах мiжнародних органiзацiй i спiвтовариств.

 2. Мета та основнi завдання Програми:

     Мета програми – створення умов для розвитку доступної та якiсної системи освiти мiста, розвитку особистостi i творчої самореалiзацiї кожного громадянина, виховання молодого поколiння людей, якi будуть ефектвно працювати i навчатися впродовж життя, зберiгати i примножувати цiнностi нацiональної культури i громадянського суспiльства, розвивати i змiцнювати незалежну та правову Державу Україна як невiд’ємну складову європейської та свiтової спiльноти.

          Основнi завдання:

- створення для громадян рiвних можливостей для здобуття освiти;

- постiйне пiдвищення якостi, оновлення змiсту та форм органiзацiї навчально-виховного процесу;

- запровадження освiтнiх iнновацiй, iнформацiйних технологiй;

- розвиток iнтелектуального i творчого потенцiалу мiста;

- забезпечення навчальних закладiв сучасними засобами навчання i виховання;

- пiдвищення рiвня забезпеченостi ЗО сучасними технiчними засобами навчання з природничо-математичних  i технологiчних дисциплiн;

- iнтеграцiя освiти мiста у європейський  та свiтовий освiтнiй простiр;

- удосконалення створених механiзми державно-громадського регулювання якостi освiти мiста;

- покращення матерiально-технiчної бази навчальних закладів.

3. Загальнi положення:

Для досягнення мети та  виконання завдань,  визначених у Програмi, розроблено систему заходiв, що вiдображенi у роздiлi VIII «Перелiк завдань, заходiв,

показникiв та очiкуванi результати Програми». Розкрито завдання та заходи щодо удосконалення розвитку освiтньої галузi,  наголошено на нацiональному характерi освiти i виховання, рiвних можливостях для здобуття якiсної освiти, пiдкреслено першочергову необхiднiсть застосування iнновацiйних та iнформацiйних технологiй. Сформовано вимоги до сучасного управлiння освiтою, вказано на необхiднiсть та шляхи удосконалення роботи педагогiчних кадрiв, якi б були спроможнi працювати над пiдвищенням якостi знань. Визначено завдання у сферi мiжнародної спiвпрацi.

 Програма базується на сучасних теоретичних положеннях та концепцiях новiтньої вiтчизняної i зарубiжної педагогiки, в її основi – визнання прiоритетної ролi особистостi та забезпечення її iндивiдуальних освiтнiх потреб.

   Вiддiл освiти та  заклади освіти мають право укладати угоди про спiвробiтництво з органами управлiння освiтою та  закладами освіти зарубiжних країн, мiжнародними органiзацiями, фондами у встановленому законодавством порядку.

   Особливiстю Програми є рацiональне i ефективне використання бюджетних коштiв, а також залучення iнших асигнувань.

4. Фiнансово-економiчне та ресурсне забезпечення:

   Фiнансово-господарська дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до законiв України «Про освiту», «Про бюджетну систему України», «Про власнiсть», «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та iнших нормативно-правових актiв.

      Фiнансове забезпечення здiйснюється в межах призначень коштiв, передбачених мiським бюджетом, обласним бюджетом, а також iз залученням iнших коштiв, не заборонених чинним законодавством (додаток).

5. Очiкуваний результат:

        Виконання Програми дасть змогу:

- наблизити  освiту  до європейських вимiрiв i стандартiв;

- забезпечити високу якiсть навчання i виховання через впровадження новiтнiх педаагогiчних та iнформацiйних технологiй, поглиблення iнтеграцiї освiти, пiдвищення квалiфiкацiї, компетентностi та вiдповiдальностi педагогiчних кадрiв;

- створити рiвнi умови та можливостi для здобуття громадянами повноцiнної якiсної освiти, особистiсного розвитку i творчої самореалiзацiї;      

- продовжити запровадження енергозберiгаючих технологiй у закладах освіти;

6. Прикiнцевi положення:

       До Програми можуть бути внесенi змiни та доповнення у зв’язку з:

- прийняттям нових нормативних актiв у галузi освiти;

- коригуванням бюджету освiти вiдповiдно до фiнансово-господарських можливостей мiста;

- формуванням додаткових фiнансових надходжень та матерiально - технiчних ресурсiв;

- розробленням заходiв щодо проведення поточних, капiтальних ремонтних робiт, реконструкцiй навчальних закладiв, покращення їх матерiально-технiчної бази у вiдповiдному навчальному роцi ( затверджується органами мiсцевого самоврядування).

    Координацiя i контроль за виконанням Програми покладається на вiддiл освiти Великомостівської  мiської ради Сокальського району Львiвської областi.

        Програма набуває чинностi з дня затвердження Великомостівською мiською радою.

         

                    Міський голова                                                        Ярослав РОЙКОРішення сесії №578 від 22.12.2021р. Про затвердження Програми розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради на 2022 рік

Рішення сесії №787 від 15.11.2022р. Про внесення змін до програми розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради

Рішення сесії №799 від 1.12.2022р. Про внесення змін до програми розвитку закладів освіти Великомостівської міської ради