Пошук

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території з метою розташування кварталу житлової забудови в районі вул. Купичвільська в м. Великі Мости Червоноградського району Львівської області

Дата: 17.07.2023 09:51
Кількість переглядів: 77

Фото без опису1. Замовник СЕО

Великомостівська міська рада Львівська обл., Червоноградський р-н, м. Великі Мости, вул. Шевченка, буд. 6)

ЄДРПОУ: 04056316

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Містобудівна документація «Детального плану території з метою розташування кварталу житлової забудови в районі вул. Купичвільська в м. Великі Мости Червоноградського району Львівської області» розробляється на підставі рішення від 10.01.2023р №855   Великомостівської міської ради Львівської області.

Проект розроблятиметься відповідно до:

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про відходи»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

– Закону України «Про екологічну мережу України»;

– Закону України «Про охорону земель»;

– Закону України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Проектована територія, на якій розробляється детальний план, розташована в м. Великі Мости Великомостівської міської громади Червоноградського району Львівської області, в південній  частині міста в районі вул. Купичвільська.

Територія  планування на даний час використовується, як  землі загального користування. Провівши інвентаризацію, встановлено, що на даній території відсутні приватизовані земельні ділянки. Територія – вільна від забудови та зелених насаджень.

Відповідно до Генерального плану міста Великі Мости  на території планування передбачається квартал індивідуальної житлової забудови в кількості 19 ділянок, площею по 0,1000га. Площа в межах опрацювання становить – 2.2453га.

Основна мета проекту - впорядкувати дану територію з дотриманням санітарно-охоронних зон до проектованої житлової забудови.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.

На наступних етапах проектування буде визначено чи відносяться заплановані об’єкти до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки

а) «Детальний план території з метою розташування кварталу житлової забудови в районі вул. Купичвільська в м. Великі Мости Червоноградського району Львівської області» не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

Вплив проектних рішень на атмосферне повітря виявляється у виділенні забруднюючих речовин при будівництві та функціонуванні проектованих об’єктів внаслідок створення джерел викидів забруднюючих речовин.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо) не відбудеться.

Вплив на водне середовище відбуватиметься за рахунок утворення та відведення стічних вод.

Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару в результаті підготовчих, будівельних робіт, проїзду транспорту при експлуатації.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Джерелами шуму в період експлуатації буде проїзд транспорту та робота відповідного устаткування.

Придатність до забудови на стадії розробки Детального плану території визначається виходячи з найбільш раціонального її використання, ефективного розміщення всіх основних елементів об’єктів і їх структури, організації вертикального планування, створення чітких транспортних зв’язків, можливості розвитку завдяки резервуванню території, максимальному збереженню середовища існування людини.

б) Зважаючи на географічне положення м. Великі Мости транскордонні наслідки реалізації проектних рішень для довкілля прикордонних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

в) На території міста відсутні об’єкти природно-заповідного фонду.

5. Розгляд альтернатив

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати наступні сценарії розвитку:

Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – затвердження проекту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території в даному населеному пункті.

Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» – незатвердження проекту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого соціального розвитку населеного пункту. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови дорожньої та вуличної мережі.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Під час підготовки звіту СЕО визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно–правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє природне середовище в період здійснення проектованої діяльності дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи з особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, фонові та лабораторні дослідження стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

– охорона рослинного покриву;

– охорона атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод;

– охорона ґрунтів та геологічного середовища;

– заходи щодо пожежної безпеки.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

– ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.);

– планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.);

– охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планової діяльності).

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єктів за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

– зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

– опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Великомостівська міська рада Львівської області (Львівська обл., Червоноградський р-н, м. Великі Мости, вул. Шевченка, буд. 6)

10. Строки подання

10 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території з метою розташування кварталу житлової забудови в районі вул. Купичвільська в м. Великі Мости Червоноградського району Львівської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень